Hiển giáo

Phật Giáo được hiển xuất nơi Ấn Độ, nơi đất nước xứ sở đầy bất công phân biệt giai cấp thượng, trung, hạ. Giữa giai cấp thượng lưu và hạ cấp, quyền con người ở đẳng cấp hạ bị tước đoạt hoàn toàn, bị phân chia mất bình đẳng và nhất là nữ phái, bối cảnh xã hội Ấn Độ thời đó lúc bấy giờ.
Đức Thế Tôn Mâu Ni tức Đức Đại Nhật Như Lai đã hoá Thân giáng trần cùng hoà nhập vào thực tại thực hữu, hữu hạn của thế giới chúng sinh. Thắp sáng ngọn đuốc Chân Lý, lan rộng đẳng pháp quang, lan truyền khắp các châu lục như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, Tích Lan, Mông Cổ, Miến Điện, Việt Nam, …
Trong suốt 45 năm hoằng truyền chân thật pháp, pháp như thật thường hằng bất biến không tăng giảm theo thời gian không gian, còn gọi là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh ở nơi mỗi thân phận hữu tình trong tam giới đều hội tụ có sẵn. Nhưng vì vọng tình, tình thức ràng buộc trong lối tư duy của tự ngã. Ăn, ngủ, khoái lạc và quyền lực, mà quên đi Chân Tánh Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, còn được gọi là Niết Bàn nơi tự Tâm.
Vì vậy với tình thương vô duyên từ Đức Thế Tôn đã nhập trần tuỳ duyên, tuỳ thuận thứ lớp căn cơ muôn sai vạn biệt của hữu tình mà thuyết pháp. Hữu tình lại thứ lớp thăng hoa, ly rời sự chấp thật ngã và thật pháp; Để tỏ ngộ tất cả các pháp tuỳ duyên sanh, tất cả các pháp tuỳ duyên diệt, Chân Pháp Vô Sinh Diệt.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật

Bài viết


15-04-2016

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM (04)   Chư Phật nhập vào Đại Định Tam Muội Tam-Ma-Địa Đại Phật Đảnh […]

08-04-2016

Chư Phật nơi Chân Tánh vô ngôn thuyết, vì hoài cảm thương xót chúng sinh mà thị hiện ngôn thuyết […]

08-04-2016

CHƯƠNG 01   :    VĂN THÙ KINH: Lúc ấy Bồ-tát Văn Thù ở trong Đại Chúng, từ chỗ ngồi […]

08-04-2016

KINH VIÊN GIÁC KINH: Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định tên là Kho-Tàng Ánh-Sáng Vĩ-Đại […]

08-04-2016

KINH VIÊN GIÁC LỜI MỞ ĐẦU Trong đời sống, cái gọi là xu hướng văn minh khoa học công nghệ […]

08-04-2016

PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ PHÁP QUÁN NGŨ UẨN THỦ —oOo— VĂN: Tôi nghe như vầy: Một thuở […]

27-03-2016

PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ QUÁN TỨ ĐẠI VĂN: Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn […]

27-03-2016

PHÁP ÂM : 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ BA-LA-MẬT DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ […]