ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM (03)


Chư Phật nơi Chân Tánh vô ngôn thuyết, vì hoài cảm thương xót chúng sinh mà thị hiện ngôn thuyết âm thanh Đà-La-Ni Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm vang khắp mười phương pháp giới, làm lợi lạc hữu tình vô tình ba cõi và tam thừa.

Âm thanh Đà-La-Ni biểu thị cho pháp bất sinh mà sinh tất cả pháp. Vì Đà La Ni là chân thật ngôn, chân thật ngữ của Chư Phật ba đời, Quá-khứ Hiện-tại Vị-lai, đã nhập vào Đại Định mà tuyên thuyết thần chú nhằm đưa hữu tình chúng sinh giải thoát và giác ngộ Chân Tính thường hằng bất biến nơi mỗi chúng sinh đều có.

Nhập Đại Định Thủ Lăng Nghiêm của Chư Phật, phải ứng dụng Tâm Vô Ngã mới vào Đại Định Tam Muội. Vì đó là việc làm Phật Hạnh Phật Sự để đưa hữu tình chúng sinh nhập vào Đại Định như Chư Phật.

Thường đẳng dẫn tướng bất động định, chu biến khắp pháp giới làm việc lợi ích. Diệu bất động mà động mà diệu.

Ở nơi sinh tử mà không bị sinh tử chuyển gọi là Vô Thượng Niết Bàn.

Ở nơi phiền não mà không bị phiền não chuyển gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Viên mãn quả vị Phật.

Chư Phật thuyết giảng chân ngôn ấn khế Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nhằm phá tan mọi nghiệp chướng vô minh cho hữu tình chúng sinh từ vô thủy, theo thứ lớp Tâm mà được mở giải và thăng hoa theo từng cấp độ: từ chúng sinh  lên chư Thiên, Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm,   A-Na-Hàm, A-La-Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Địa.

Hữu tình chúng sinh phải nhập vào chân ngôn ấn khế và Tam Mật của Chư Phật, Chư Tôn để một đời tức thân thành Phật

Thân mật: tay kết ấn.

Khẩu mật: miệng đọc tụng chân ngôn.

Ý mật: ý nghĩa chân ngôn chân thật lý.

Nơi Chư Phật đủ mọi hình tướng, đủ mọi diệu âm diễn thuyết các hạnh chân ngôn bất khả tư nghì, là cảnh giới thường tịch mà Chư Phật  đã thật chứng. Cảnh giới đã nhận rõ Thể Tánh của tất cả pháp xuất nhập đồng với pháp giới.

Trí thể Chư Phật rất thâm diệu. Toàn thân Phật phóng đại quang minh khắp làm lợi ích nhất thiết chúng sinh.

Chúng ta trì chân ngôn, ba nghiệp Thanh Tịnh, phát Đại Trí Huệ, Tâm hiện Đại Từ Bi phát sinh vạn hạnh làm tự lợi, lợi tha cho mọi hữu tình chúng sinh và mình.

Để cùng nhập vào Đại Định Tam Muội, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm được Chư Phật thuyết gồm năm đệ:

Đệ I:    Cắt đứt tình thức ràng buộc ở thế gian để ra khỏi sinh tử và được giải thoát.

Đệ II:   Bồ Tát hành lục độ còn thấy có chúng sinh để độ.

Đệ III: Bồ Tát hành bát nhã ba-la-mật, không còn thấy ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả.

Đệ IV:  Bồ Tát hành đại hạnh đại nguyện được viên mãn.

Đệ V:   Viên mãn quả vị Phật.

Hành Đại Bi, Đại Hạnh, Đại Nguyện, trong Tứ Vô Lượng Tâm, thuyết pháp bất khả tư nghì, tự tại thuyết pháp vô ngôn thuyết, nơi Vô Nguyện, Vô Hành, Vô Tác Ý, Vô Trụ Đắc.
Viên tròn toàn mãn quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Nữ