Phật pháp khoa học

Đức Mâu Ni tức Đức Tỳ Lô Giá Na từ nơi Cung Điện Lầu Các; hơn 2560 năm về trước trong Định, Ngài quán chiếu Tam Giới thấy tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh như Chư Phật, vậy tại sao lại đau khổ. Đức Phật đã bằng lòng vào nơi thực tại của chúng sinh để tìm nguyên nhân của khổ đau, và đã khám phá ra rằng “Sinh Mệnh” chỉ là một sự giả hợp của Tứ Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa) và 12 Nhân Duyên.
Cũng vậy, như sau vụ nổ BigBang đã sinh ra Vũ Trụ Thời gian Không Gian. Qua quá trình thăng tiến trong phức tạp hóa, từ một Chân Không nội Nguyên Tử, Vũ trụ đang giãn nở ra, và các Electron, các Proton, các Notron, các nguyên tử, các ngôi sao, các Dãi Thiên Hà kế tiếp nhau hình thành. Vậy tấm thảm vũ trụ bao la đã được dệt thành. Bao gồm đến hàng trăm tỉ Thiên hà, mỗi Thiên hà lại bao gồm hàng tỉ ngôi sao, trong vùng biên một số các Dãi Thiên Hà, Mặt trời và con người xuất hiện. Con người có khả năng biết và kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hài hòa của Vũ Trụ.
Thực ra, các Thực Thể ấy Không Có Thực Ngã.
Vì vậy do Quán Thập Nhị Nhân Duyên theo hai chiều, Lưu Chuyển và Hoàn Diệt; Đức Thế Tôn, Ngài tương dẫn những Tương Quan Nhân Quả loại tác động của 12 Chi, mỗi Chi vừa là Pháp làm Duyên (Duyên Khởi) vừa là Pháp do các Duyên Sinh (Duyên Dĩ Sinh).
Nếu các thuyết minh Nhân Quả, Giải Thoát và Luân Hồi, thời 12 Nhân Duyên cho thấy; Do Quán Thuận mà Luân Hồi, Do Nghịch Quán mà Giải Thoát; theo chiều Hoàn Diệt, chiều Đoạn Diệt Sinh Khởi của Thế Giới Luân Hồi Sinh Tử Khổ Đau và đưa đến Giác Ngộ Giải Thoát.
Đức Phật định hướng con đường dẫn đến Thoát Ly Sanh Tử như sau:
Bắt đầu từ sự Tận Diệt Vô Minh cội nguồn của sự Tham Ái, do Ly Tham đoạn diệt Vô Minh một cách hoàn toàn, nên Hành diệt; do Hành diệt nên Thức diệt; do Thức diệt nên Danh Sắc diệt; do Danh Sắc diệt nên Lục Xứ diệt; do Lục Xứ diệt nên Xúc diệt; do Xúc diệt nên Thọ diệt; do Thọ diệt nên Ái diệt; do Ái diệt nên Thủ diệt; do Thủ diệt nên Hữu diệt; do Hữu diệt nên Sinh diệt; do Sinh diệt nên Già, Chết, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não diệt. Như vậy, toàn bộ Khổ Uẩn này Đoạn Diệt Hoàn Toàn.
Theo chiều Hoàn Diệt, khoen xích Ái là Chi quan trọng nhất trong 12 Nhân Duyên, cùng với Vũ Trụ Vạn Vật theo Định Luật Bảo Toàn Nguyên Tử.
Phần Chi trước đó là do Duyên từ quá khứ mà khởi, cho nên chúng ta không thể Tác Động Đoạn Diệt, khi đến Chi Ái thời chúng ta có thể lựa chọn: hoặc tiếp tục để Ái duyên Thủ Hữu mà tiếp tục Lưu Chuyển trong vòng Sinh Tử Luân Hồi, hoặc kiên quyết Đoạn Diệt Ái Thủ Hữu để 12 Khoen Xích Nhân Duyên của Thế Giới Sinh Tử Luân Hồi tan rã để Giải Thoát và Giác Ngộ.

Chúc các vị dũng mãnh Phá được 12 Chi Duyên, Giải Thoát và Giác Ngộ mà Hành Đạo Bồ Đề Bi Mẫn.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật

Bài viết


13-08-2016

ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION DHARMA SOUNDS : THE CAUSE AND EFFECT INTERRRELATION _ THE INFLUENCE […]

16-07-2016

ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION DHARMA SOUNDS : BUDDHISM AND SCIENCE THE CAUSE EFFECT CORRELATION – […]

25-06-2016

GIÁC NGỘ PHÁ VỠ MÊ TÍN TÔN PHẬT Phật Đạo đặt trên những trực quan được lãnh hội qua những […]

11-06-2016

PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI (5) PHÁP GIỚI – SỰ SỰ VÔ NGẠI PHÁP GIỚI CẢNH GIỚI HOA NGHIÊM ™Sự Pháp […]

04-06-2016

TƯƠNG QUAN NHÂN QUẢ LOẠI NHẤT ĐA TƯƠNG TỨC Nói rằng sự vật không có tự tính không có nghĩa […]

23-04-2016

PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI   (04) HOA NGHIÊM – KHOA HỌC   Nghiên cứu khoa học ngày nay đã từng bước […]

15-04-2016

NHÂN DUYÊN PHÁP GIỚI – HỖ TỨC HỖ NHẬP ™Xét về toàn thể tiến trình duyên khởi của vạn hữu, […]

08-04-2016

TƯƠNG QUAN NHÂN QUẢ LOẠI TÁC ĐỘNG Trong đời sống hằng ngày, ta thường quen với những hiện tượng không […]