42 MẪU TỰ BÁT NHÃ BA-LA-MẬT


PHÁP ÂM : 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ BA-LA-MẬT

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU

CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT AN THỰC HIỆN