LUẬN KINH VIÊN GIÁC – Lời Mở Đầu


KINH VIÊN GIÁC

LỜI MỞ ĐẦU

Trong đời sống, cái gọi là xu hướng văn minh khoa học công nghệ điện toán thế giới phẳng thực dụng, vì mưu sinh mà chúng ta không có một giây phút trụ tâm tư duy về chính mình. Có khi nào tự hỏi: “Do đâu mà chúng ta hiện diện tại nơi đây, và đang làm cái gì vậy?! Rồi sau đó sẽ đi về đâu?! Về đâu?! Rồi sao nữa?! Thời gian sẽ cho chúng ta tự chiêm nghiệm và tự trả lời, trong lắng tâm tịnh ý và sẽ tự ngộ.

Nơi trần tục này lại là phương tiện Nhân Không Pháp Không. Chúng ta chân thật tâm cầu tìm về chính mình. Hãy thả lỏng tâm nhẹ nhàng cùng chia sẻ về sự thật, sự thật của Chân Thật Tâm tức Tánh Viên Giác mà ở mỗi hữu tình chúng sanh chúng ta đều có. Và đó là sự thật, sự chân thật không thay đổi, không tăng giảm, không hư hoại theo không gian thời gian tức là Viên Giác.

Chính vì sự chân thật đó, mà Như Lai thuyết chân thật ngữ về tính Viên Giác. Trong chúng ta nhất là những bậc Chân tu, Tôn Đức Tăng Ni và hàng học giả Viên Giác, đều yêu thích, tầm cầu về cái lý Viên Giác, lý siêu thoát vĩnh viễn thoát bỏ huyễn ảo, thoát bỏ sự thoát bỏ không còn thoát bỏ, tức Viên Giác hiện tiền.

Đại duyên cho chúng ta, bây giờ thời tạm gọi là mạt pháp, mà vẫn còn có các Bậc Giác nhập thế, làm ngọn hải đăng soi đường chân thật lý cho chúng ta tìm cầu lại chính tính Viên Giác mà mỗi chúng ta đều có sẵn.

Không còn gì hơn, chúng ta tự cho mình thời gian cho chính mình, để hòa nhập vào biển tâm Viên Giác, cùng Giải Thoát; cùng Giác Ngộ; cùng là Viên Giác.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai