Mật giáo

Mật tông, Du già tông, Kim cang tông, hay Nhất Thừa Kim Cang Bất Hoại, hay Phật Thừa là tông phái Phật đạo; diễn nói Mật pháp giáo pháp Tam Mật, Thân Khẩu Ý Mật, Pháp yếu bí mật, Giáo pháp vô lượng nghĩa về một ngữ, Giáo pháp tối thượng thừa Kim cang bất hoại mà mười phương chư Phật ba đời hằng tuyên thuyết. Giáo pháp cao siêu thậm thâm sâu thẳm thù thắng bậc nhất, Pháp Kim cang Bồ đề bất hoại – Giáo pháp bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Đích thị thuyết pháp Kim cang tam mật này là Pháp thân Tỳ Lô Giá Na – tức Đại Nhật Như Lai.

Tông Chân ngôn Đại Nhật Như Lai, dùng thân tha-thọ-dụng tại cõi trời sắc cứu cánh làm pháp môn, khai thị tứ trùng Đàn pháp rung chuyển khắp pháp giới 10 phương để nhiêu ích khắp hữu tình giới.

Pháp thân Đại Nhật Như Lai thì Vô Tướng, lại thị hiện biến hóa thành nhiều loại thân-tâm, hiện ra ngoài khắp mọi nơi, mọi chốn cùng nghiệp loài, để tùy duyên, tùy thuận mà thuyết pháp Khai thị Ngộ nhập Tam Mật. Tam Mật là nơi cảnh giới Như Lai Trí nội chứng, để lợi ích khắp Tứ loài sanh rất bất khả tư nghì. Tất cả đều thuộc sở hành nơi Đức Đại Nhật – hóa thân là Phật – Bồ tát – tiên thiên – quỷ thần – chúng sanh nam nữ giàu nghèo … trong 03 nẽo 06 loài để rộng giáo hóa thứ lớp nội chứng Tam Đức Bồ Đề: Đức Giải thoát, Đức Bát nhã, Đức Pháp thân.

Trong đại ân đức, đại duyên lành cùng phước duyên của chúng sanh cõi ta bà đã viên mãn tròn đầy; nỗ lực tu hành nhiều đời nhiều kiếp nên đã đủ duyên diện kiến Pháp môn Tam Mật. Song song vẫn không khỏi vướng phải sai lầm vi tế Chấp Ngã và Chấp Pháp, không biết phương pháp tu hành phá trừ vi tế thể để hoàn nguyên Chân Tánh Kim cang bất hoại.

Vì vậy, những hữu tình đã có đại duyên chưa phải là đã viên mãn. Cần phải phát tâm dũng mãnh tìm cầu Thiện tri thức A-Xà-Lê hướng Tâm, hướng Nguyện và hướng Nghiệp dòng dõi Như Lai nơi Đại Hạnh Phổ Hiền. Vì Pháp Tam Mật, Chân ngôn ấn khế, Đàn pháp, không dễ cho sơ tâm lãnh hội. Vì Mật ngữ, Mật nghĩa, Mật ý qua biểu thị ngôn ngữ Phạn tự thâm sâu, phải được sự giáo huấn của Pháp Sư Guru A-Xà-Lê mới mong lãnh hội được Mật ý Chân ngôn, mới hầu mong được nhập lại Chân Tánh thường hằng bất biến, Thường – Lạc – Ngã – Tịnh.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật
Nam Thiện Bộ Châu Đại Nhật Bổn Quốc

Bài viết


19-12-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI KIM CANG A-XÀ-LÊ CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện MẬT PHÁP DIỆU […]

02-11-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI KIM CANG A-XÀ-LÊ CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện MẬT PHÁP DIỆU […]

06-09-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

02-07-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

02-07-2016

MẬT TÔNG _ Kỳ (03) _ NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ MANDALA (MẠN-TRÀ-LA) Mạn-Trà-La có nhiều tên gọi do nhiều […]

25-06-2016

MẬT TÔNG -Kỳ 02 – Lấy Bộ Kinh Đại Nhật làm giáo chỉ. Lấy Bồ Đề Tâm làm Nhân. Lấy […]

20-05-2016

HUYỄN TAM MA ĐỀ NHĨ CĂN VIÊN THÔNG – QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ***************** Ngài đã Phát Bồ-Đề-Tâm, Đức […]

14-05-2016

MẬT TÔNG KỲ  – I –   Xem Ngã Chấp (Có Ta) Pháp Chấp (Có các Pháp bên ngoài) là […]