ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – (04)


ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM
(04)

 

Chư Phật nhập vào Đại Định Tam Muội Tam-Ma-Địa Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Đại hào quang biến chiếu khắp mười phương Pháp Giới vô cùng tận, hóa mở giải chư chướng ngại trở ngại cho tất cả các hữu tình vô tình cảnh cõi nghiệp loài đều được tiêu trừ vô minh si chướng.

Pháp Thân Thường Trụ Vô Tướng lấy tất cả thực tướng các pháp làm Pháp Thân. Chúng ta thấu đạt được chân lý Phật, hành trong Tâm không có không gian thời gian để đưa hữu tình chúng sinh Giải Thoát, Giác Ngộ và Ngộ Nhập thậm thâm Bát Nhã Ba-La-Mật hay Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nơi Chân Tánh Chư Phật hòa nhập vào Đại Định Thủ Lăng Nghiêm lưu xuất ra chân ngôn mật ngữ mà Chư Phật thật chứng để cho hữu tình chúng sinh theo đó tu tập trở về với Chân Thường, Chân Lạc, Chân Ngã, Chân Tịnh.

Tuệ Giác Pháp Thân như nhiên, còn chúng sinh do bất giác vô minh sinh vọng chấp phân biệt mà thành ra có các cảnh cõi nghiệp loài trong ba nẽo sáu đường. Chúng sinh muốn trở về với Tuệ Giác của Phật Đà thì cần động lực nỗ lực hành thâm Đại Bi Tâm, trong Tâm tỉnh sáng vô phân biệt.

Chư Phật nhập Đại Định Thủ Lăng Nghiêm xuất nhập vô ngại tự tại tuyên thuyết Đà La Ni, điểm hóa cho các vị Đại Bồ Tát ở các quốc độ và hóa độ cho tất cả hữu tình vô tình cảnh cõi nghiệp loài trong Tâm Vô Ngã.

Nơi Đại Không phủ trùm khắp từ hạt lân vi trần đến mười phương Pháp Giới. Mở giải tư hoặc, kiến hoặc cho chúng sinh; trần sa hoặc cho các vị Thanh Văn, vô minh hoặc cho Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Tùy Tâm mà được Giải Thoát, Đại Giải Thoát, Giác Ngộ, Đại Giác Ngộ.

Chúng ta nơi Bản Thể thường hằng hành hạnh nguyện hòa nhập phương tiện chân ngôn ấn khế và tam mật Chư phật Chư Tôn, trên cầu Vô Thượng Đạo sinh Đại Trí, dưới hạ hóa chúng sinh, sinh Đại Bi.

Chư Phật thuyết pháp như thị để khai Bi mở Trí cho tất cả chúng sinh, tỉnh biết tự Tâm thanh tịnh bất biến, mọi sự vật diễn biến trong Tâm, Vô Tâm. Sớm Tam Mật tương ưng Chư Phật Chư Tôn một đời tức thân hiển Phật.

Thân mật: Pháp Thân thường trụ Vô Ngã.

Khẩu mật: diễn bày chân ngôn đà-la-ni.

Ý mật: hành hạnh nguyện ba đời mười phương Chư Phật, diễn nghĩa chân ngôn.

Âm thanh đà-la-ni, tổng trì môn Chư Phật như tiếng sư tử hống rền vang khắp, nhiếp vô số vô biên các quốc độ Phật trang nghiêm Bồ Đề Tràng thành tòa sen quý.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Nữ