Pháp âm

20-07-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 29 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

04-07-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 28_ TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

19-06-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 27 TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

03-06-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 26 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

19-05-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 25 TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

21-04-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 24 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

04-04-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 23 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

19-03-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 22 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]