Pháp âm

12-11-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 02 TỨ DIỆU ĐẾ […]

19-10-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 01 TỨ DIỆU ĐẾ […]

23-09-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 10 TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC […]

03-09-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 09 TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC […]

28-07-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 08 TÂM SANH-DIỆT _ GIẢI DANH […]

07-07-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 07 TÂM SANH-DIỆT _ GIẢI DANH […]

15-06-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 06 TÂM SANH-DIỆT _ PHẦN 01: […]

26-05-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 05 TÂM CHƠN-NHƯ _ PHẦN 05: […]