Pháp âm

02-06-2022

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 14 NÓI VỀ NGHĨA GIÁC (Tiếp […]

13-05-2022

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 13 TÂM SANH-DIỆT _ VỌNG NIỆM […]

12-04-2022

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 12 TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC […]

14-03-2022

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 11 TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC […]

15-02-2022

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 06 THẾ GIỚI QUAN […]

18-01-2022

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 05 12 NHÂN DUYÊN […]

31-12-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 04 12 NHÂN DUYÊN […]

06-12-2021

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO : KỲ 03 TỨ DIỆU ĐẾ […]