TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 25 TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 21


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 25
TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 21

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH

DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện