LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM SANH-DIỆT_THỈ GIÁC CÓ 04 LỚP TỪ THÔ ĐẾN TẾ_P01_ KỲ 09


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 09
TÂM SANH-DIỆT _ THỈ GIÁC CÓ 04 LỚP TỪ THÔ ĐẾN TẾ_P01

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện