LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM SANH-DIỆT_PHẦN 01: CHÁNH VĂN-LƯỢC GIẢI_KỲ 06


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 06
TÂM SANH-DIỆT _ PHẦN 01: CHÁNH VĂN-LƯỢC GIẢI

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện