LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM SANH-DIỆT_VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN_KỲ 13


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : KỲ 13
TÂM SANH-DIỆT _ VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN

TẠO LUẬN: MÃ MINH BỒ TÁT
DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN: NGÀI CHƠN ĐẾ TAM TẠNG
LƯỢC DỊCH_LƯỢC GIẢI VIỆT VĂN: SA-MÔN THÍCH THIỆN HOA

GIẢNG DIỄN: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện