Đại Niệm Xứ

06-06-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRAGURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT PHÁP ÂM : PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN […]

08-08-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện PHÁP ÂM : PHƯƠNG […]

14-05-2016

PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ PHÁP QUÁN SÁU CĂN SÁU TRẦN VĂN: Tôi nghe như vầy: Một thuở […]

15-04-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT thực hiện MẬT PHÁP – DIỆU […]

08-04-2016

PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ PHÁP QUÁN NGŨ UẨN THỦ —oOo— VĂN: Tôi nghe như vầy: Một thuở […]

27-03-2016

PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ QUÁN TỨ ĐẠI VĂN: Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn […]