PHÁP ÂM : PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ _ PHÁP QUÁN NGŨ UẨN THỦ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện

PHÁP ÂM : PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ _ PHÁP QUÁN NGŨ UẨN THỦ