PHÁP ÂM : PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ_PHÁP QUÁN 06 CĂN – 06 TRẦN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRAGURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

PHÁP ÂM : PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN ĐẠI NIỆM XỨ
PHÁP QUÁN : 06 CĂN – 06 TRẦN

TRÍCH DẪN : KINH ĐẠI NIỆM XỨ
THIỀN SƯ U SILANANDA
DỊCH GIẢ : TỲ KHEO KHÁNH HỶ

PHÁP ÂM : NHẬT PHƯỢNG
THỰC HIỆN : NHẬT AN