Pháp Âm Mật Pháp Diệu Pháp

19-12-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI KIM CANG A-XÀ-LÊ CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện MẬT PHÁP DIỆU […]

02-11-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI KIM CANG A-XÀ-LÊ CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện MẬT PHÁP DIỆU […]

06-09-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

02-07-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

29-04-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI  VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

08-04-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN PHÁP ÂM […]

27-03-2016

PHÁP ÂM : 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ BA-LA-MẬT DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ […]