13 CHỮ CHÂN NGÔN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT AN THỰC HIỆN

PHÁP ÂM : 13 CHỮ CHÂN NGÔN