MẬT PHÁP DIỆU PHÁP: CHÚ ĐẠI BI _ PHẦN 01: KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI _


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
KIM CANG A-XÀ-LÊ
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện

MẬT PHÁP DIỆU PHÁP:   CHÚ ĐẠI BI
 _ PHẦN 01: KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI _

(MẬT TẠNG)