MẬT PHÁP DIỆU PHÁP: Ý NGHĨA TÂM CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI 
VAJRA GURU
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT AN THỰC HIỆN

MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP :

                                Ý NGHĨA TÂM CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM VÀ TỰ LUÂN

Slide2OṂ 

Hữu tình Vô tình 03 Cõi Tam Thừa đều đồng đẳng Chân Không Tịch Tịnh – còn gọi là sự Thanh Tịnh Nhiếp Triệu tất cả và Cảnh Tỉnh.

ANALE  ANALE

Là ngọn lửa Trí Tam-Muội. “Anale” được phát âm 02 lần: có nghĩa là Lửa Trí Huệ thiêu đốt Nội-Chướng Ngoại-Chướng để Tịnh hóa Lửa Tam-Độc “Tham-Sân-Si” cho mình và người.

VI’SADA   VI’SADA

Sự Thanh Tịnh nơi động. Vi’sada được phát âm 02 lần: có nghĩa là Nội-Động Ngoại-Động đều Như Như Bất Động nơi Thế loạn động.

BANDHA  BANDHA

Phát âm 02 lần: có nghĩa là Cột Trói tất cả loại Chướng trong-ngoài trở về Pháp Giới Vô Sanh.

BANDHANI   BANDHANI

Phát âm 02 lần: Cột trói Nội-Chướng Ngoại-Chướng ẩn-tàng vi-tế nhỏ-nhiệm khó-thấy, đưa vào Pháp Giới Bình Đẳng Như Nhiên.

VAIRA

Sự Can Đảm, Dũng Cảm. Có Năng Lực bất-khả-tư-nghì bẻ gãy các Sự Đối Kháng.

VAJRA PÀṆI

Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ. Dùng Chày Kim Cang Ngũ Trí độ sanh.

PHAṬ

Hủy diệt mọi chướng trong ngoài

HÙṂ

Chủng tử Đại Tâm Bồ Đề hữu tình vốn đã viên mãn

BHRÙṂ

Chủng tử Chân Như đầy đủ muôn vạn Đức

PHAṬ

Phá hoại mọi chướng trong-ngoài

SVÀHÀ

Quyết định mọi Thành Tựu viên tròn toàn mãn

./.