MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : TÁN SA THẦN CHÚ_TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT QUANG QUÁN ĐẢNH QUANG CHÂN NGÔN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU

CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT AN THỰC HIỆN

MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP :

TÁN SA THẦN CHÚ_TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT QUANG QUÁN ĐẢNH QUANG CHÂN NGÔN

quan-danh-quang-chon-ngon-pic

TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN :   TIÊU DIỆT THẬP ÁC NGŨ NGHỊCH, VÔ GIÁN TỘI, KHỎI ĐỌA ÁC ĐẠO. THƯỜNG XUYÊN TRÌ TỤNG HIỆN ĐỜI YÊN VUI, ĐƯƠNG LAI VÃNG SANH PHẬT QUỐC.

NẾU TRỊ BỆNH :  VỪA TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN, VỪA XOA THÂN NGƯỜI BỆNH.

GIA TRÌ Y ÁO :  GIA TRÌ VÀO Y ÁO NGƯỜI SẮP CHẾT, HỌ ĐƯỢC VÃNG SANH TỊNH ĐỘ.

RẢI CÁT TÁN SA :  RẢI CÁT TÁN SA LÊN MỒ MẢ NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐƯỢC TIÊU TRỪ TỘI CHƯỚNG, PHÁT TRÍ QUANG MINH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ.

 Bất Không Quyến Thần Biến kinh nói:

Nếu Các Chúng Sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp thế giới. Khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào các ác đạo; Dùng Chân Ngôn này gia trì vào trong đất cát thật sạch cho đủ 108 biến, rồi tán rải trên thi hài của vong nhân hoặc trên mồ mả họ. Vong nhơn kia nếu ở địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh, … Nhờ oai lực gia trì của Chân Ngôn, nhờ sức thần thông của chú lực, lúc bấy giờ liền được ánh hào quang của Chư Phật rọi vào thân và trừ được các quả báo, xả thân khổ sở, vãng sanh về nước Cực Lạc Tây Phương liên hoa hóa sanh, thẳng đến thành Phật không còn bị đọa lạc.