Pháp âm

12-07-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 60_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT TRÍ_BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ_PHẦN […]

23-06-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 59_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: KINH PHÁP CÚ_PHẨM: SONG YẾU […]

05-06-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 58_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MẬT TÔNG : TÂM – […]

22-05-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 57_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT PHÁP VÀ KHOA HỌC_NHÂN […]

09-05-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 56_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_HÀNH BỒ […]

26-04-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 55_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: KINH PHÁP CÚ _ PHẨM […]

28-03-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 54_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: KINH PHÁP CÚ – PHẨM […]

15-03-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 53_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: HIỂU VỀ NGUYÊN NGỮ NGUYÊN […]