KỲ 53_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: HIỂU VỀ NGUYÊN NGỮ NGUYÊN NGHĨA KINH VĂN VÀ ĐÀ-LA-NI


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 53_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
HIỂU VỀ NGUYÊN NGỮ NGUYÊN NGHĨA KINH VĂN VÀ ĐÀ-LA-NI

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện