Thủ Lăng Nghiêm

02-10-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT PHÁP ÂM (SONG NGỮ ANH-VIỆT) : ĐẠI PHẬT ĐẢNH […]

04-06-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 02 _ MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP : THỦ LĂNG NGHIÊM […]

04-06-2016

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM (07)         Phạn tự Đà La Ni là Tâm Đại Bi Nguyện Hạnh của […]

29-05-2016

ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION DHARMA SOUNDS : THE GREAT BUDDHA’s UṢṆĪSA  SURANGAMA (02) WRITER : NHAT […]

29-05-2016

ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION DHARMA SOUNDS : THE GREAT BUDDHA’s UṢṆĪSA  SURANGAMA (01) WRITER : NHAT […]

29-04-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI  VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

29-04-2016

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM —(06) Hành hạnh Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh, nương công hạnh Chư Phật […]

23-04-2016

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM  (05)      Nơi Thai Tạng Giới chủ thể của không-gian thời-gian Niết Bàn […]