ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM (06)


ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

—(06)

Hành hạnh Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh, nương công hạnh Chư Phật Chư Tôn không có thời gian không gian hành Hạnh Nguyện phổ độ chúng sanh trong Tâm vô duyên Từ, vô duyên Bi, vô duyên Hỷ, vô duyên Xả. Như nhiên nơi Bản Giác.

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là ánh sáng trong suốt chiếu soi và phủ trùm muôn loài, vạn vật, hữu tình, vô tình đều được bình đẳng thọ nhận tha lực nơi chân ngôn ấn khế Đà-la-ni mà tiêu tan mọi nghiệp chướng, mọi lưu chuyển sanh tử, hoàn nguyên Chân Tánh.

Âm thanh phạn tự đà-la-ni Chư Phật thuyết giảng như ánh sáng nhật luân, cùng Tâm Đại Từ Bi quãng đại xua tan tất cả vô minh cho mọi loài, mọi tâm đều được tăng trưởng. Đà-la-ni là văn tự, ngôn ngữ, âm thanh, năng lực bất khả tư nghì. Phổ khắp mười phương giới

 Vì tất cả hữu tình chúng sanh đều có đủ Như Lai Tạng, đều có đủ ba Pháp Thân nhưng bị chìm đắm nơi luân hồi sanh tử, Chư Phật định tâm khắp pháp giới vô biên ứng thân hóa độ chúng sanh trở về bản thể tối thắng.

Đại Bồ tát, Bồ tát, hữu tình chúng sanh muốn nhập vào Hạnh Nguyện Chư Phật, Chư Tôn thì phải học Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật, thông đạt Bát Nhã Ba La Mật, mới thân cận và làm quyến thuộc Chư Phật. Để một đời Tam Mật tương ưng Chư Phật, Chư Tôn tức thân làm việc Phật.

Chư Phật nhập Đại Định Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm dùng năng lực thần thông ban rãi khắp tất cả chúng sanh cảnh cõi nghiệp loài. Vì chúng sanh có định như Chư Phật nhưng do bất giác mà thành chúng sanh. Chư phật nhập định để đưa chúng sanh trở về với chân định.

Mười phương Chư Phật nhập vào kho tàng Đà-la-ni dùng Hạnh, Nguyện, Lực để phổ độ chúng sanh và chúng ta muốn viên mãn nguyện như Chư Phật thì cũng dùng Hạnh, Nguyện, Lực cứu độ chúng sanh, phát sinh Trí Tuệ để trang nghiêm Phật quốc.

Chúng ta ứng dụng hành Ngũ Trí Phật sanh ra năm bộ Phật:

Phật Bộ: Chư Như Lai, Chư Phật mười phương. Ứng với Pháp Giới Thể Tánh Trí.

Liên Hoa Bộ: Chư Đại Bồ Tát, Bồ Tát. Ứng hạnh Bát Nhã.

Kim Cang Bộ: Chư Đại Minh Vương, chư vị Chấp Kim Cang. Ứng với hạnh đốt nghiệp khai Bi mở Trí.

Bửu Bộ: Chư Thiên, ba mươi ba tầng Trời. Ứng hạnh cúng dường.

Yết Ma Bộ: Chư thần, dùng thần thông hành tác pháp. Ứng với hạnh (karma) tác nghiệp.

Trong nhất như bình đẳng trong tam nghiệp Kim Cang:

Thân Kim Cang

Khẩu Kim Cang

Tâm Kim Cang

Sanh ra Trí Kim Cang. Trí thấy biết như thật ba thời mọi sự vật, hữu tình, vô tình, cảnh cõi nghiệp loài đều là Kim Cang bất khả hoại.

Dòng Mật pháp Vajra Pani

Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật

Nhật Nữ