ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM (05)


ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM 

(05)

     Nơi Thai Tạng Giới chủ thể của không-gian thời-gian Niết Bàn đại tịch tịnh, Chư Phật xuất sinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm hóa giải Ngã Si_Ngã Ái_Ngã Mạn_Ngã Kiến cho tất cả chúng sinh ba thời, giải thoát Tứ Ma ràng buộc lưu chuyển sanh tử ba nẻo sáu đường.

Chúng ta cần nhất tâm chánh niệm, quán tập tác nghiệp lực Chư Phật Chư Tôn nơi vô trụ, tự tại hóa độ chúng sinh, diệu dụng Huệ hành cứu độ hữu tình chúng sinh trở về nơi Tuệ Giác Trí Phật viên mãn như nhiên gọi Nhất Thiết Trí Trí.

Nơi chúng sinh: chấp ngã, phân biệt, thị phi, đối dãi.

Nơi Tánh Phật: Từ, Bi, Hỉ, Xả.

Nơi Chân Như: Vô Tướng, Vô Nguyện, Vô Hành, Vô Tác Ý.

Tâm như như bất động là Tam Muội hiện tiền, biện tài vô ngại, diễn bày chân thật Lý chân thật Trí.

 Cảnh giới của Chư Phật hòa nhập vào cảnh giới của chúng sinh; dùng Bi, Trí, Định, Dũng mà phổ độ chúng sinh nơi Bồ Đề vô ngôn thuyết, vô trụ đưa hữu tình chúng sinh giải thoát và giác ngộ, hiển chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Chúng ta nương nơi Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát để độ chúng sinh trong Trí-Bi-Định. Hành thậm thâm Bát Nhã Ba-La-Mật sinh Trí; Phổ độ khắp chúng sinh sanh ra Bi; Kiên cố Hạnh Nguyện sinh ra Định. Nội Tâm thẩm thấu Bồ Đề Nguyện Hạnh, ngoại Tâm thì hiển Chân Như Pháp Tánh; Vì mọi hoạt động và hành hạnh nguyện của Đại Bồ Tát là vi diệu của Pháp Thân Thường Trụ Vô Tướng.

Nơi Phật tri kiến: tri Tâm không tịch, kiến Tánh vô sinh, thấy : Bồ Tát sinh tử chuyển dịch, chúng sinh sinh tử phân đoạn, các pháp sinh tử hóa dịch. Vì hóa độ chúng sinh để Trang Nghiêm Đạo Hạnh, thấu triệt Trí Tuệ Bát Nhã Ba-La-Mật, Lý Pháp, Hạnh Pháp và Quả Pháp, viên tròn Tam Đức Bồ Đề, Đức Giải Thoát_Đức Bát Nhã_Đức Pháp Thân trong Tâm_Cảnh_Tướng hợp nhất phẳng lặng thường tịch thường chiếu.

Bồ Đề Tâm phủ trùm khắp mười phương pháp giới chưa hề dừng trụ nơi một pháp mười phương và chưa hề rời xa nơi các pháp mười phương.

Chư Phật nhập Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, nơi Vô Biệt Niệm dùng năng lực đưa chúng sinh đến mục đích tối thượng, nhiêu ích khắp hữu tình giới nhất như tam bình đẳng trong Tam Nghiệp Kim Cang, hoàn nguyên Bản Giác, viên mãn Pháp Thân.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Nữ