ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM _ 07


ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

(07)

        Phạn tự Đà La Ni là Tâm Đại Bi Nguyện Hạnh của ba đời mười phương Chư Phật. Năng lực Đà La Ni bất khả tư nghì, mở giải tam độc tham, sân, si cho hữu tình chúng sinh viên mãn Tam Đức hoàn nguyên Bản Giác.

        Chư Phật nhập Đại Định Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm nơi bản thể thanh tịnh thuần vị Bi Tâm mà khởi lên hóa độ chúng sinh. Mở giải chư oan oán oán kết, mở giải tình thức ràng buộc, chư bệnh tật, bệnh thân, bệnh tâm, bệnh trí, bệnh nạn, cho tất cả hữu tình, vô tình, chúng sinh cảnh cõi nghiệp loài, Thanh Văn, Duyên Giác đến Bồ Tát từ một địa đến mười địa; qua phương tiện chân ngôn, ấn khế và đàn pháp Man-Đa-La, viên mãn Pháp Thân.

        Chư Phật thật chứng Pháp Giới Thân nên chúng ta thuộc trong thân Chư Phật. Chư Phật thường phát thệ nguyện đem giáo pháp hóa độ chúng sinh, gia trì lực cho chúng sinh được nhiều lợi ích, chóng giác ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên chúng ta phát tâm hành theo thệ nguyện Chư Phật, dùng trí huệ để ứng chiếu mọi hạnh nguyện chứng thật tướng trí tuệ bát nhã ba-la-mật vô tướng, vô sở chứng.

        Tất cả hữu tình vô tình đều có Phật tánh như Chư Phật, vì pháp tánh là bản tánh thật của các pháp, tánh bình đẳng của tâm chúng sinh.

Nơi Phật tánh gồm: thể đại, tướng đại, dụng đại.

      _ Thể đại:       là tất cả các pháp chân như bình đẳng không tăng giảm. Thể tánh thường hằng nhất như.

      _ Tướng đại:   là tướng Như Lai Tạng đầy đủ vô lượng sai biệt và vô lượng tánh công đức. Hành hạnh nguyện viên mãn.

     _ Dụng đại:    có thể sanh tất cả nhân quả thiện ác của thế gian và xuất thế gian. Nhập vào khối pháp thân thường trụ vô tướng. Trong tâm, cảnh, tướng, bình đẳng nhất như.

Chư Phật nhập Đại Định Tam Muội Tam Ma Địa Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm lấy niệm nhớ và trí tuệ làm thể để hóa độ chúng sinh theo thứ lớp:

        Chư Phật thuyết pháp Vô Ngã

        Đại Bồ Tát, Bồ Tát thuyết pháp Bát Nhã

        Chư Thanh Văn thuyết pháp Tứ Diệu Đế

        Chư Duyên Giác thuyết pháp Thập Nhị Nhân Duyên

        Chư thiên nói pháp Thập Thiện

Theo thứ lớp thăng hoa Tâm thật chứng Ngũ Trí Phật:

      _  Đại viên cảnh trí:       trí thấy biết như thật khắp mười phương pháp giới.

      _  Bình đẳng tánh trí:    trí biết khắp hữu tình, vô tình, cảnh cõi nghiệp loài bình đẳng mười phương Chư Phật không khác.

     _   Diệu quan sát trí:       trí quán sát thấy biết từ hạt lân vi trần đến mười phương pháp giới.

      _  Thành sở tác trí:         trí tác nghiệp niệm khởi đã thành tựu viên mãn.

      _  Pháp giới thể tánh trí:       trí thấy biết như thật ba thời nhập vào khối Tỳ Lô vô tướng.

        Ba đời mười phương Chư Phật đều nơi phạn tự Đà-la-ni thành Chánh Đẳng Chánh Giác, để lại Tam Mật cho chúng sinh huân tập theo trở về Bản Giác. Nhưng tất cả hồi quy về bình đẳng chân như bất khả đắc.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Nữ