Kinh Viên Giác

12-11-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI http://www.vajrapani.com _ Email: vajrapani123@gmail.com PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 05 – DI LẶC […]

07-08-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 04 – KIM CANG TẠNG BỒ TÁT DỊCH […]

24-10-2016

ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION DHARMA SOUNDS (Bilingualism: English-Vietnamese): COMPLETE ENLIGHTENMENT SÙTRA _ CHAPTER 01 : […]

21-08-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT  PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 02 […]

31-07-2016

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA KINH  KINH VIÊN GIÁC   Tôi nghe như vầy: Một […]

23-07-2016

KINH VIÊN GIÁC   Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định tên là Kho-Tàng Ánh-Sáng Vĩ-Đại […]

16-07-2016

KINH VIÊN GIÁC   Tôi nghe như vầy:        Một thời Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định tên là […]

09-07-2016

KINH VIÊN GIÁC   Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định tên là Kho-Tàng Ánh-Sáng Vĩ-Đại […]