PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 04 – KIM CANG TẠNG BỒ TÁT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI

PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 04 – KIM CANG TẠNG BỒ TÁT

DỊCH GIẢ : TRÍ QUANG

VAJRA GURU
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

PHÁP ÂM : NHẬT PHƯỢNG
THỰC HIỆN : NHẬT AN