PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 05 – DI LẶC BỒ TÁT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
http://www.vajrapani.com _ Email: vajrapani123@gmail.com

PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 05 – DI LẶC BỒ TÁT
DỊCH GIẢ : TRÍ QUANG

VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
PHÁP ÂM : NHẬT PHƯỢNG           THỰC HIỆN : NHẬT AN