PHÁP ÂM (Song Ngữ Anh-Việt): KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 01 – VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT


ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE
VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION

DHARMA SOUNDS (Bilingualism: English-Vietnamese):
COMPLETE ENLIGHTENMENT SÙTRA _ CHAPTER 01 : MANJUSRI BODHI SATTVA

PHÁP ÂM (Song Ngữ Anh-Việt):
KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 01 – VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

TRANSLATOR : NHAT LOAN
SPEAKER : NHAT NGAN (english) – NHAT AN (vietnamese)