(Tiếng Việt) LUẬN ĐẠI-THỪA KHỞI TÍN : TÂM SANH-DIỆT_VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN_KỲ 13


Sorry, this entry is only available in Vietnamese.