PHẬT GIÁO : LÀ CHÂN LÝ TỐI HẬU


   PHẬT GIÁO

PHẬT GIÁO : Là Chân Lý tối hậu. Chân Thật Lý_Chân Thật Trí vượt ngoài vòng phân biệt trụ chấp của Ý Thức căn.

Được xuất sanh nơi tình thương Vô Ngã, Vô Duyên Từ, Vô Giới Hạn. Từ Phật Tâm tự tại ứng biến ứng hiện vô lượng Giáo Pháp, vô lượng Giáo Lý_Giáo Điều_Giáo Dưỡng_Phương tiện thiện xảo: Rộng cứu độ rốt ráo cho Tam Giới có mong cầu mau được hiển lộ Bồ Đề Tâm Minh, Đại Ngộ Tri Kiến Phật; để phát dương Đại Bi Hạnh Nguyện Phật, thấu suốt Nhân Duyên sâu kín mà hữu tình chưa tỏ ngộ. Được nương nhờ Phật Trí – Phật Quang – Phật Lực: chuyển hóa nhận thức sai lầm trong chấp ngã chấp pháp vô minh. Mau lìa thoát luân hồi sanh tử. Mau Đại Ngộ, Đại Triệt Chứng, Viên Mãn như Chư Phật.

Phật Đạo: vi diệu bất khả tư nghì, bình đẳng khắp mọi nơi mọi chốn, mọi lý mọi sự, cùng vạn vật muôn loài nơi Tam Giới trong mọi thân phận và cảnh cõi nghiệp loài vốn đã sẵn có Phật Tánh.

Pháp Phật thể hiện Từ Bi Trí Tuệ: là ngọn hải đăng soi tỏa chỉ lối cho ba cõi đã lạc vào biển mê sanh tử do đã được mã hóa bởi những khối pha lê dục vọng lạc thú.

Nơi Tri Kiến Phật dẫn đạo rọi chiếu tất cả chúng sinh trong Tam Giới: Ta (Ngã), Tướng (Tác), Nghiệp Chướng (Vô Minh), Phân Biệt; đều do Huyễn Nhân Duyên Sanh Diệt, Diệt lại Sanh, Vô Thủy – Vô Chung (Vô Cùng – Vô Tận – Vô Tại). Vì là Huyễn nên Không Bắt Đầu – Không Kết Thúc.

Tam Giới: Tánh nghiệp chúng sanh vô thường, biến đổi không ngừng nghỉ, như mộng ảo …, như huyễn hóa … (Có: mà không thật Có; Không: mà không thật Không).

Nơi Tri Kiến Phật nhìn chúng sinh trong Tam Giới như đang sống trong nhà lửa; bi mẫn xót thương cho chúng sinh mãi sống trong Vô Minh tin dùng phân biệt, vọng chấp Ta (Ngã), cột trói Chân Trí trong luận lý giả dối, chấp trước trong mê đắm danh lợi, không thức tỉnh để thoát khỏi biển mộng sanh tử trong miên trường.

Phật Đạo dùng Bát Nhã soi Tâm, Triệt Ngộ: Chúng sanh Vốn Vô Ngã, Vạn Pháp Tánh Vốn Không.
Đó là Chân Lý mười phương ba đời Chư Phật Chư Như Lai Chân Thuyết không hư ngụy.
Do vậy, Ngã Tánh tức Phật Tánh _ Phiền Não tức Bồ Đề _ Sanh Tử Triệt Ngộ tức Niết Bàn.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật