MẬT TÔNG – KỲ I


MẬT TÔNG

KỲ  – I –

 

Xem Ngã Chấp (Có Ta) Pháp Chấp (Có các Pháp bên ngoài) là Hai Đại Nạn, là Quả phiền khổ dìm sâu trong Tam Giới, trong Địa Ngục Sanh Tử miên trường u mê lầm lạc; tạo mây mờ Ảo Thức che phủ Tánh Giác Quang Minh Vô Ngã.

Hữu tình chúng sanh ba nẻo sáu đường vốn Vô Ngã,

vạn pháp vốn Không.

Đó là Chân Lý. Chư Như Lai Chư Phật đã hằng tuyên thuyết Chân Thật Lý. Vậy chúng sanh Tam Giới phải biết diệu nương Chân Thật Lý nương Đại Bi Nguyện Lực và Ân Đức tha lực Chư Phật độ trì, để chuyển hóa mở giải diệt tận Ngã Chấp. Đại Ngộ Lý Huyễn Hóa trói buộc tiềm ngự tại Tâm. Sở Ngã_Sở Học_Sở Hành_Sở Đắc, đều chỉ là nhân duyên nên Vô Tự Tánh Vô Sanh. Đốn Triệt “Nhân – Pháp hai Vô Ngã” nên Vô Ngại Tự Tại nơi Sanh Tử vô vướng mắc mà hành đạo Bồ Đề Bi Mẫn nơi Đại Hạnh Phổ Hiền.

Tâm đã triệt chứng Chư Pháp: Vô Ngã – Vô Tướng – Vô Nguyện – Vô Hành – Vô Tác Ý – Vô Sở Đắc – Vô Phân Biệt, chỉ còn lại Bồ Đề Tâm Trụ Xứ nơi Vô Trụ mà Tùy Duyên biến hóa thuyết giảng.

Vạn Pháp vốn Nhân Duyên, Tùy Duyên diệu dụng Chân ngôn Ấn khế Đàn pháp Mạn-Trà-La: Nơi Đại Bi Tâm bí mật đã tương ưng Chư Như Lai. Tâm Vô Sở Trụ vì Tâm đã hòa vào Pháp, Pháp Vô Tự Tánh nên Pháp hòa vào Tâm, Tâm Nhập Pháp – Pháp Nhập Tâm, tuy hai mà chẳng khác, tuy khác mà chẳng hai, dung thông vô phân biệt. Diễn bày sáng tỏa hoằng dương Bí Pháp, Pháp Tam Mật Chư Phật đại lợi lạc cho Tam Giới chóng rời lìa, thoát sinh liễu tử; chóng Đại Giác Đại Ngộ Chân Thật Tâm Đại Từ – Đại Bi – Đại Hỷ – Đại Xả. Tùy Duyên bất biến Bồ Đề. Bất biến Bồ Đề, Tùy Duyên hóa độ, hóa độ Tâm vẫn Y Nhiên nơi Bồ Đề.

Chư Phật hằng thương xót chúng sanh rộng thuyết Chư Pháp, rộng truyền trao chư phương tiện Bát Nhã Ba-La-Mật và Chân ngôn Ấn khế Đàn pháp thiện xảo: Rộng cứu Tam Giới lìa sanh tử đến bến bờ Đại Giác Ngộ.

Hai con đường căn bản của Phật Đạo là Tiệm Ngộ (từ từ Giác) và Đốn Ngộ (trực Ngộ triệt Chứng tức thời).

Không riêng – Không phân – Không giải; Sự nhận biết Phật Pháp Chánh Pháp Phật Tâm Chánh Niệm:

Tất yếu: nơi Nhân Duyên, rộng ứng hóa chẳng dính vướng Nhân Duyên.

Tất yếu: Hiển lộ Vô Ngã – Vô Tướng – Vô Nguyện – Vô Hành – Vô Phân Biệt – Vô Sở Trụ – Vô Sở Đắc – Bất Khả Tư Nghì – Bất Khả Thuyết.

Tất yếu: Nguyện Hạnh tương ưng Đại Bi Nguyện Chư Phật.

Tất yếu: Lý Trí – Bi Trí chơn thật không cấu thành do luận điệu võ đoán suy diễn. Bởi Sở Trước Thủ Trước Nhị Biên, do nhận lầm phân biệt của Mắt-thấy Tai-nghe Mũi-ngửi Lưỡi-nếm Thân-chạm-xúc Ý-phân-biệt, những cảm quan ấy chẳng thể có Sở Chứng.

Diệu Lý Thập Nhị Nhân Duyên trước khi Phật tuyên thuyết, sau khi Phật thị hiện tịch diệt; Trước chúng sanh chưa nghe tưởng chưa Ngộ, sau chúng sanh nghe tưởng Ngộ. Bất Biến: vẫn không hề sai khác, không biến đổi. Triệt Chứng Đại Ngộ Tri Kiến Phật:

 BẤT SANH – BẤT DIỆT

BẤT THƯỜNG – BẤT ĐOẠN

BẤT NHẤT – BẤT NHỊ

BẤT LAI – BẤT KHỨ

HOÀN NGUYÊN Y NHIÊN BỔN GIÁC.

 

Dòng Mật Pháp Vajrapani

Vajra Guru

cùng Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật