MẬT GIÁO – PHẠN TỰ ĐÀ-LA-NI


42 BatNha jpeg 01

Mật giáo là lời giáo huấn thậm thâm sâu lắng qua ngôn ngữ Phạn tự. Phạn tự là ngôn ngữ của thế giới cực lạc, nơi các quốc độ Phật. Vì hoài cảm thương xót thế giới ta bà, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na đã ứng hóa thân, hiện thân là Đức Thích Ca Mâu Ni, khai thị giảng giải Chân Pháp cho chúng sanh ngộ nhập lại Chân Tánh Thường-Lạc-Ngã-Tịnh nơi tự tâm chính mình.

Thời kỳ sơ huấn, Ngài khai thị bằng ngôn ngữ Ấn Độ, về đạo đức, xã hội và nhân sinh, dẫn đến triết lý học tâm linh quan nhân loại và các cấp độ thiền gồm Thượng, Trung, Hạ. Qua các cấp lắng tâm tịnh ý, vượt qua bản ngã chính mình và tiếp cận được chân không.

Ngài khai thị bước chuyển tiếp đó là ngôn ngữ Phạn tự Đà-la-ni, lần đầu tiên nơi cung trời Sắc cứu cánh thiên, hay còn gọi là cung trời Đại tự tại thiên. Ngài khai thị 42 mẫu tự Phạn tự Đà-la-ni. Một mẫu tự Phạn tự Đà-ra-ni của thế giới 10 phương chư Phật, một tự đã gồm chứa vô lượng ngữ nghĩa của thế giới ta bà. Lại vì tình thương vô duyên từ, Đức Thích Ca Mâu Ni đã rộng giảng nói ngôn ngữ Phạn tự Đà-la-ni.

Phật đạo đã minh chứng cho ta thấy, vào đời nhà Đường bên Trung Hoa, đã cử Ngài Trần Huyền Trang sang Tây Vực tham cứu tu học Phạn tự qua 13 năm, thêm 04 năm sao chép sang tiếng Hoa, mang về nước và được quốc vương tạo điều kiện phát huy phong trào dịch thuật kinh điển phát huy Phật giáo Đại Thừa và đã lan truyền đến các nơi châu lục và ngày nay.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật