13 Chữ Chân Ngôn


Đức Mâu Ni tức Đức Tỳ Lô Giá Na từ nơi Cung Điện Lầu Các; hơn 2560 năm về trước trong Định, Ngài quán chiếu Tam Giới thấy tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh như Chư Phật, vậy tại sao lại đau khổ. Đức Phật đã bằng lòng vào nơi thực tại của chúng sinh để tìm nguyên nhân của khổ đau, và đã khám phá ra rằng “Sinh Mệnh” chỉ là một sự giả hợp của Tứ Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa) và 12 Nhân Duyên.
Cũng vậy, như sau vụ nổ BigBang đã sinh ra Vũ Trụ Thời gian Không Gian. Qua quá trình thăng tiến trong phức tạp hóa, từ một Chân Không nội Nguyên Tử, Vũ trụ đang giãn nở ra, và các Electron, các Proton, các Notron, các nguyên tử, các ngôi sao, các Dãi Thiên Hà kế tiếp nhau hình thành. Vậy tấm thảm vũ trụ bao la đã được dệt thành. Bao gồm đến hàng trăm tỉ Thiên hà, mỗi Thiên hà lại bao gồm hàng tỉ ngôi sao, trong vùng biên một số các Dãi Thiên Hà, Mặt trời và con người xuất hiện. Con người có khả năng biết và kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hài hòa của Vũ Trụ.
Thực ra, các Thực Thể ấy Không Có Thực Ngã.
Vì vậy do Quán Thập Nhị Nhân Duyên theo hai chiều, Lưu Chuyển và Hoàn Diệt; Đức Thế Tôn, Ngài tương dẫn những Tương Quan Nhân Quả loại tác động của 12 Chi, mỗi Chi vừa là Pháp làm Duyên (Duyên Khởi) vừa là Pháp do các Duyên Sinh (Duyên Dĩ Sinh).
Nếu các thuyết minh Nhân Quả, Giải Thoát và Luân Hồi, thời 12 Nhân Duyên cho thấy; Do Quán Thuận mà Luân Hồi, Do Nghịch Quán mà Giải Thoát; theo chiều Hoàn Diệt, chiều Đoạn Diệt Sinh Khởi của Thế Giới Luân Hồi Sinh Tử Khổ Đau và đưa đến Giác Ngộ Giải Thoát.
Đức Phật định hướng con đường dẫn đến Thoát Ly Sanh Tử như sau:
Bắt đầu từ sự Tận Diệt Vô Minh cội nguồn của sự Tham Ái, do Ly Tham đoạn diệt Vô Minh một cách hoàn toàn, nên Hành diệt; do Hành diệt nên Thức diệt; do Thức diệt nên Danh Sắc diệt; do Danh Sắc diệt nên Lục Xứ diệt; do Lục Xứ diệt nên Xúc diệt; do Xúc diệt nên Thọ diệt; do Thọ diệt nên Ái diệt; do Ái diệt nên Thủ diệt; do Thủ diệt nên Hữu diệt; do Hữu diệt nên Sinh diệt; do Sinh diệt nên Già, Chết, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não diệt. Như vậy, toàn bộ Khổ Uẩn này Đoạn Diệt Hoàn Toàn.
Theo chiều Hoàn Diệt, khoen xích Ái là Chi quan trọng nhất trong 12 Nhân Duyên, cùng với Vũ Trụ Vạn Vật theo Định Luật Bảo Toàn Nguyên Tử.
Phần Chi trước đó là do Duyên từ quá khứ mà khởi, cho nên chúng ta không thể Tác Động Đoạn Diệt, khi đến Chi Ái thời chúng ta có thể lựa chọn: hoặc tiếp tục để Ái duyên Thủ Hữu mà tiếp tục Lưu Chuyển trong vòng Sinh Tử Luân Hồi, hoặc kiên quyết Đoạn Diệt Ái Thủ Hữu để 12 Khoen Xích Nhân Duyên của Thế Giới Sinh Tử Luân Hồi tan rã để Giải Thoát và Giác Ngộ.

Chúc các vị dũng mãnh phá được 12 Chi Duyên, Giải Thoát và Giác Ngộ mà Hành Đạo Bồ Đề Bi Mẫn bằng phương tiện Tam Mật Chân Ngôn :

ÒṂ :   Biểu thị cho muôn Pháp quá-khứ  hiện-tại  vị-lai, đều do Huyễn Nhân Duyên giả hợp không có tự thể, nên Vô-Tự-Tánh Vô-Sanh, hoàn nguyên Chân Tánh Không _ Không Sanh Không Diệt. Nên Chủng tử OM là Pháp Thân.

ÀḤ  :   Biểu thị bằng âm thanh ngôn ngữ, thuyết giảng Chân Pháp như thật, Lãnh Hội thật, Hành thật, Chứng thật Pháp nơi nội tại Tự Tâm, nên gọi là Khẩu Phật.

HÙṂ  :  Biểu thị nơi nội tại thực chứng triệt ngộ vạn pháp Vô Sanh Vô Diệt nên hoàn nguyên Chân Tâm bất hoại, thường chiếu tỏa sáng chân quang soi rọi mọi nẽo Vô Minh điên đảo cho Pháp Giới chúng sanh thứ lớp thăng hoa Thân-Ngữ-Tâm mà hoàn nguyên Chân Tánh, nên gọi là Tâm Phật.

VAJRA : Biểu thị cho Chư Pháp 04 Đại, 05 Ấm, 06 Căn, 06 Trần, 06 Thức, sinh ra muôn Pháp. Tất cả đều Bình Đẳng nơi Chân Không. Chúng đều Vô Tự Tánh nên Vô Sanh. Hoàn nguyên Chân Tánh Không, nên gọi là Kim Cang Bất Hoại.

GURU : Hàm ý là Vị Đạo Sư A-Xà-Lê đã thông đạt Tam Tạng Kinh Điển, Hiển-Mật viên dung, Tự Tâm thanh tịnh đại diện Phật-Pháp-Tăng.

PADMA : Biểu thị nghĩa hẹp là hoa sen thanh tịnh tự tại nơi bùn, nghĩa rộng là toàn khối ngọc pha lê trong suốt phản chiếu và nhiếp thâu khắp mười phương. Viên dung trong suốt không tỳ vết.

SIDDHI : Biểu thị cho sự nỗ lực tu tập Chân Pháp thành tựu kết quả. Viên mãn Vô thỷ, Vô chung, Vô tại, Viên mãn Niết Bàn.

HÙṂ :  Biểu thị toàn khối pha lê 03 thời; thời-gian, không-gian, không không-gian thời-gian, đều bình đẳng toàn khối ngọc trong suốt.

BHRÙṂ : Viên mãn Vạn Đức.

Trong 13 Âm :

ÒṂ  ÀḤ  HÙṂ  VAJRA  GURU  PADMA  SIDDHI  HÙṂ  BHRÙṂ .

Mang hàm nghĩa 12 Bộ Kinh Giáo Phật Pháp, tinh túy giải quyết sự vận hành đau khổ sanh tử phiền não 84.000 trần lao của 12 Chi Nhân Duyên. Âm thứ 13 bí mật đặc ân của Chư Phật, dùng phương tiện giải cứu chúng sinh ra khỏi 12 Chi Nhân Duyên đã giam cầm chúng sinh trong biển sanh tử.
Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức, Thức duyên Danh Sắc, Danh Sắc duyên Lục Nhập, Lục Nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ làm duyên cho Sinh, Già, Chết. 12 Khoen Xích này là cổ máy luân hồi sinh tử làm cho luân hồi tiếp nối.
Vậy trì tụng 13 Âm Vận thời 12 Chi Nhân Duyên được Tịnh Hóa, Tẩy Sạch Cấu Uế Nghiệp Chướng, Giải Thoát Luân Hồi, Thoát Sinh Liễu Tử.

 

 

Dòng Mật Pháp VajraPani
Guru A-Xà-Lê
Cùng Nhóm Kim Cang Tử Đời ChNhật