KINH VIÊN GIÁC: CHƯƠNG 03 – PHỔ NHÃN


KINH VIÊN GIÁC

–—Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định tên là Kho-Tàng Ánh-Sáng Vĩ-Đại của Thần-Thông. Kho tàng ấy là chỗ ở giữ một cách sáng chói tôn nghiêm của các Đức Thế-Tôn, là tính Tuệ-Giác vốn rất trong suốt sạch sẽ của các loại chúng sinh. Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định ấy nên Thân Thể và Tâm Trí đều vắng lặng, đồng nhất với bản thể phổ biến vũ trụ, nghĩa là thích ứng với Sự Bất-Nhị. Chính Sự Bất-Nhị này biểu hiện thế giới Trong Sạch. Đức Thế-Tôn ở nơi thế giới Trong Sạch này, và cùng ở với Ngài có Mười Ngàn vị Đại Sĩ mà các bậc đứng đầu là Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Phổ Nhãn, Bồ-tát Kim Cang Tạng, Bồ-tát Di Lặc, Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ, Bồ-tát Uy Đức Tự Tại, Bồ-tát Biện Âm, Bồ-tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ-tát Phổ Giác, Bồ-tát Viên Giác, Bồ-tát Hiền Thiện Thủ; các vị này, và các vị tùy thuộc, cùng Nhập vào Chánh-Định, nên cùng dự Pháp Hội Bình Đẳng của Đức Thế-Tôn.

˜™CHƯƠNG 03 :  PHỔ NHÃN

 Lúc ấy Bồ-tát Phổ Nhãn ở trong Đại-chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lạy ngang chân Đức Thế Tôn, theo chiều bên phải của Ngài đi quanh Ngài ba vòng, rồi quỳ thẳng, chắp tay mà tác bạch:

Thưa Đức Thế-Tôn lòng thương cao cả, con xin Ngài vì các vị Bồ-tát trong Đại Hội này và vì những người trong thời kỳ cuối cùng, chỉ dạy Phương-Tiện Thứ Tự mà Bồ-tát Tu Hành : Họ phải Tư-Duy như thế nào ? phải Trú-Ở như thế nào ? và Truyền-Đạt như thế nào cho người chưa biết?

Thưa Đức Thế-Tôn, nếu họ không biết Tư-Duy và Trú-Ở Chính Xác theo Phương-Tiện Chính Xác, thì nghe Chánh Định Như Huyễn của Đức Thế-Tôn dạy, họ sẽ mờ mịt, thác loạn, không thể Nhập vào Viên Giác. Xin Đức Thế-Tôn thương tưởng, vì chúng con và vì những người sau này mà chỉ dạy Phương-Tiện ấy.

Tác bạch rồi, Bồ-tát Phổ Nhãn gieo xuống sát đất tất cả năm bộ phận của thân thể mà kính lạy Đức Thế Tôn. Bồ-tát thỉnh cầu như vậy đến ba lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm lại từ đầu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy Bồ-tát Phổ Nhãn :

Tốt lắm, Thiện Nam Tử, Ông có thể vì các vị Bồ-tát và những người sau này, hỏi Như Lai về Phương-Tiện Thứ Tự của sự Tu Hành : hỏi Cách Tư Duy và Cách Trú Ở của Sự Tu Hành, hỏi Cách Truyền Đạt những Sự ấy. Ông hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho.

Bồ-tát Phổ Nhãn vâng lời, hoan hỷ cùng cả Đại Chúng yên lặng lắng nghe.

Đức Thế Tôn dạy:

Thiện Nam Tử, các vị Bồ-tát mới tu học, và những người thời kỳ cuối cùng, muốn phát hiện Viên Giác mà Như Lai đã Chứng Ngộ thì phải có Sự Nhớ Nghĩ Chính Xác, Nhớ Nghĩ về Sự Thoát Bỏ Huyễn Ảo, bằng cách trước hết phải Y Cứ Pháp Hạnh Xa Ma Tha — Pháp Hạnh Tập Trung Tư Duy của Như Lai, phải Nghiêm giữ Giới Luật, Sắp đặt đồ đệ cho yên, và thường ngồi trong phòng thất yên tĩnh, Nhớ Nghĩ luôn như thế này.

Thân-Thể của ta đây chỉ là Sự Tổ Hợp của Bốn Đại Chủng : những gì Cố-thể thì thuộc về Đất, những gì Dịch-thể thì thuộc về Nước, những gì Nhiệt-lực thì thuộc về Lửa, những gì Động-lực thì thuộc về Gió. Nhưng Bốn Đại Chủng ấy tách rời với nhau, thì gọi là Cái Thân là Cái Gì ? Suy nghĩ như vậy thì biết Cái Thân ấy cứu cánh Không có Cá Thể, chỉ là một Hình Thái Tổ Hợp, Thực Chất Huyễn Ảo.

Do Bốn Đại Chủng làm những yếu tố tương quan mà tổ hợp lại một cách Không Thật nên có ra Sáu Giác Quan, Có cũng Một Cách Không Thật. Rồi Sáu Giác Quan ở trong và Bốn Đại Chủng ở ngoài tổ hợp với nhau mà Có Một Cách Không Thật những Sự vin theo Đối Cảnh, và Tụ lại tựa như có ấn tượng : như thế giả gọi là Tâm Thức. Tâm-Thức Không Thật như vậy nếu không có Sáu Đối Cảnh thì không thể có được. Nhưng Bốn Đại Chủng phân tán thì Sáu Đối Cảnh cũng không thể có. Đại Chủng và Đối Cảnh phân tán thì rốt cuộc cũng không có Tâm Thức có thể tìm thấy.

Thiện Nam Tử, người ấy thấy Thân-thể như Huyễn Ảo Hủy-diệt thì Tâm Thức như Huyễn Ảo Hủy-diệt, Tâm Thức như Huyễn Ảo Hủy-diệt thì Đối Cảnh như Huyễn Ảo Hủy-diệt, Đối Cảnh như Huyễn Ảo Hủy-diệt thì Sự Hủy-diệt như Huyễn Ảo cũng Hủy-diệt, Sự Hủy-diệt như Huyễn Ảo cũng Hủy-diệt thì Cái Không Phải Huyễn Ảo sẽ Không Hủy-diệt, giống như lau gương, dơ bẩn lau hết thì Trong Sáng hiện ra : Phải biết Thân-Tâm toàn là hình thái dơ bẩn, hình thái dơ bẩn diệt hẳn thì Vũ Trụ Trong Sáng.

Thiện Nam Tử, như Khối Ngọc Trong Suốt phản ánh đủ cả năm màu, mỗi màu hiện một phía, vậy mà kẻ ngu dốt thì nói Khối Ngọc thật có năm màu. Tương tự như vậy, Viên Giác Trong Sáng ảnh hiện Thân-Tâm thích ứng từng loại, vậy mà người ngu dốt nói Viên Giác thật có các Hình Thái Thân Tâm. Do đó mà họ không thể Thoát-bỏ Huyễn Ảo dơ bẩn, và, với họ, Như Lai nói Thân-Tâm đều là Huyễn Ảo Dơ Bẩn ; đối lại, Ai Thoát-bỏ Huyễn Ảo dơ bẩn thì Như Lai gọi là Bồ-tát; và Huyễn Ảo Dơ Bẩn hết rồi thì Sự Đối Lại cũng không còn : Không còn dơ bẩn, không còn người thoát bỏ dơ bẩn, không còn người giả thiết tên gọi.

Thiện Nam Tử, các vị Bồ-tát, và những người sau này, khi thực hiện được trạng thái Huyễn Ảo Hủy Diệt, thì bấy giờ thấy Sự Trong Sáng Vô-biên, được biểu hiện bởi Viên Giác Trong Sáng vốn như Không-Gian Vô-hạn.

Viên Giác Trong Sáng nên Tâm Thức Trong Sáng, Tâm Thức Trong Sáng nên Sự Thấy Trong Sáng : Sự Thấy Trong Sáng nên Nhãn Căn Trong Sáng, Nhãn Căn Trong Sáng nên Nhãn Thức Trong Sáng ; Nhãn Thức Trong Sáng nên Sự Nghe Trong Sáng : Sự Nghe Trong Sáng nên Nhĩ Căn Trong Sáng, Nhĩ Căn Trong Sáng nên Nhĩ Thức Trong Sáng ; Nhĩ Thức Trong Sáng nên Sự Hay và Sự Biết Trong Sáng, nghĩa là Tỷ-Căn Tỷ-Thức, Thiệt-Căn Thiệt-Thức, Thân-Căn Thân-Thức và Ý-Căn Ý-Thức đều Trong Sáng cả. Căn và Thức Trong Sáng nên Cảnh Trong Sáng : Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp đều Trong Sáng cả. Sáu Cảnh Trong Sáng nên Bốn Đại Trong Sáng : Đất Nước Lửa Gió đều Trong Sáng cả. Bốn Đại Trong Sáng nên Mười Hai Xứ, Mười Tám Giới, và Hâm Lăm Hữu, đều Trong Sáng cả.

Các Pháp trên Trong Sáng nên Mười Lực, Bốn Vô Úy, Bốn Vô Ngại Trí, Mười Tám Bất Cộng Pháp, Bâm Bảy Bồ Đề Phần, cho đến Tám Mươi Bốn Ngàn Tổng Trì Môn đều Trong Sáng cả.

Thiện Nam Tử, toàn bộ các Pháp Bản-Thể Trong Sáng nên Một Thân Trong Sáng, Một Thân Trong Sáng nên Nhiều Thân Trong Sáng, Nhiều Thân Trong Sáng nên cho đến Mười Phương Chúng-Sinh toàn là Viên Giác Trong Sáng.

Thiện Nam Tử, Thân Trong Sáng nên Thế Giới Trong Sáng : Một Thế Giới Trong Sáng nên Nhiều Thế Giới Trong Sáng, Nhiều Thế Giới Trong Sáng nên cho đến cùng Không Gian Mười Phương và Suốt Thời Gian Ba Đời toàn bộ đều Trong Sáng.

Thiện Nam Tử, Không Gian Bất Động, nên Viên Giác Bất Động, Bốn Đại Bất Động nên Viên Giác Bất Động, và y như vậy, cho đến Tám Mươi Bốn Ngàn Tổng Trì Môn đều Bất Động nên Viên Giác Bất Động.

Thiện Nam Tử, Viên Giác Trong Sáng, Bất Động và Phổ Biến nên Sáu Căn Phổ-biến Pháp Giới, Sáu Căn Phổ-biến Pháp Giới nên Sáu Cảnh Phổ-biến Pháp Giới, Sáu Cảnh Phổ-biến Pháp Giới nên Bốn Đại Phổ-biến Pháp Giới, và y như vậy, cho đến Tất cả Tổng Trì Môn đều Phổ-biến Pháp Giới.

Thiện Nam Tử, Viên Giác Phổ-biến nên Căn và Cảnh Không Phá-hoại nhau Không Hỗn-tạp nhau, Căn và Cảnh Không Phá-hoại nhau Không Hỗn-tạp nhau nên cho đến hết thảy Tổng Trì Môn đều Không Phá-hoại nhau Không Hỗn-tạp nhau. Sự thể ví như hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn chiếu sáng một phòng, ánh sáng ngọn đèn nào cũng Phổ-biến cả phòng mà Không Phá-hoại nhau Không Hỗn-tạp nhau.

Thiện Nam Tử, Bồ-tát Thành-Đạt Viên Giác như vậy, nên Không-buộc các Pháp Không-mở các Pháp, Không-chán Sinh-Tử Không-ham Niết-Bàn, Không-kính Giữ Giới Không-ghét Phá Giới, Không-trọng Tu Lâu Không-khinh Mới Học, vì lẽ Toàn Thể đều là Viên Giác. Sự thể ví như mắt thấy cảnh vật, Sự-Thấy ấy thấy toàn diện mà Không-Ghét Không-Ưa, vì lẽ Thực Chất của Sự-Thấy Không Có Hai Ý Thức này.

Các vị Bồ-tát, và người sau này, Tu-tập mà Thành-Đạt Viên Giác như vậy, thì đối với chính Viên Giác ấy đã Không Tu-tập và Không Thành-đạt, Chiếu Sáng một cách Tròn-Đầy mà Trong-Lặng, không có những Khái-Niệm đối lập lẫn nhau. Chính trong cái trạng thái Chiếu Sáng này mà thấy hằng sa Thế-giới y như Hoa-Đốm nổi lên hay mất đi với bao nhiêu là hình thái, thấy Các Pháp không dính-líu không tách-rời, không trói-buộc không cởi-mở, thấy Chúng-sinh vốn là Phật-Đà, Sinh-Tử với Niết-Bàn đều như Giấc Mộng. Vì đều như Giấc Mộng nên đối với Sinh-Tử và Niết-Bàn thì thấy không-nổi không-tan, không-đến không-đi ; đối với Chân Lý Sở-Chứng thì thấy không-được không-mất, không-lấy không-bỏ ; đối với Tuệ-Giác Năng-Chứng thì thấy không-làm không-ngưng, không-buông không-dứt ; đối với Sự Chứng Ngộ thì thấy không-năng-chứng không-sở-chứng, cứu-cánh không có sự-chứng-ngộ và người-chứng-ngộ. Thấy như vậy là vì Toàn Bộ Các Pháp đều Bình-Đẳng và Không Phá-Hoại nhau.

Thiện Nam Tử, các vị Bồ-tát hãy Tu Hành theo Phương-tiện Thứ-tự như vậy : hãy Tư-duy như vậy, hãy Trú-Ở như vậy, hãy đem những Sự ấy Truyền-đạt cho người cầu pháp, thì những người này cũng không mù mờ, rối trí.

Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

Phổ Nhãn nên biết
Thân-Tâm Chúng-sinh
như Huyễn Ảo cả :
Thân thuộc Bốn Đại,
Tâm nhờ Sáu Cảnh ;
Bốn Đại rời nhau
thì gọi cái gì
là Sự Tổ Hợp ?
Tu dần như vậy
tất cả Trong Sáng,
Bất Động, Phổ Biến,
Không làm, Không ngưng
Không buông, không dứt
Không người Chứng-ngộ.
Hết thảy Thế-giới
chỉ như Hoa Đốm
ở trong Không Gian,
Quá-khứ Hiện-tại
cùng với Vị-lai
Bình Đẳng tất cả,
Cứu cánh Không đến
mà cũng Không đi.
Bồ-tát mới tu
và người sau này
muốn được nhập vào
Tuệ Giác Phật Đà
thì phải nỗ lực
Tu Tập như vậy./.

Dòng Mật Pháp Vajrapani

Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật