KINH VIÊN GIÁC : CHƯƠNG 02 – PHỔ HIỀN


 KINH VIÊN GIÁC

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định tên là Kho-Tàng Ánh-Sáng Vĩ-Đại của Thần-Thông. Kho tàng ấy là chỗ ở giữ một cách sáng chói tôn nghiêm của các Đức Thế-Tôn, là tính Tuệ-Giác vốn rất trong suốt sạch sẽ của các loại chúng sinh. Đức Thế-Tôn Nhập vào Chánh-Định ấy nên Thân Thể và Tâm Trí đều vắng lặng, đồng nhất với bản thể phổ biến vũ trụ, nghĩa là thích ứng với Sự Bất-Nhị. Chính Sự Bất-Nhị này biểu hiện thế giới Trong Sạch. Đức Thế-Tôn ở nơi thế giới Trong Sạch này, và cùng ở với Ngài có Mười Ngàn vị Đại Sĩ mà các bậc đứng đầu là Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Phổ Nhãn, Bồ-tát Kim Cang Tạng, Bồ-tát Di Lặc, Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ, Bồ-tát Uy Đức Tự Tại, Bồ-tát Biện Âm, Bồ-tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ-tát Phổ Giác, Bồ-tát Viên Giác, Bồ-tát Hiền Thiện Thủ; các vị này, và các vị tùy thuộc, cùng Nhập vào Chánh-Định, nên cùng dự Pháp Hội Bình Đẳng của Đức Thế-Tôn.

—0O0—

02.   CHƯƠNG:      PHỔ HIỀN

 

Lúc ấy Bồ-tát Phổ Hiền ở trong Đại-chúng, từ chổ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lạy ngang chân Đức Thế Tôn, theo chiều bên phải của Ngài đi quanh Ngài ba vòng, rồi quỳ thẳng, chắp tay mà tác bạch:

Thưa Đức Thế-Tôn lòng thương cao cả, con xin Ngài vì các vị Bồ-tát trong Đại Hội này, lại vì những người tu hành Đại Thừa trong thời kỳ cuối cùng, mà dạy cho họ biết, nghe nói Viên Giác Trong Sáng như vậy thì Tu-Hành cách nào : Nếu họ biết là Huyễn Ảo cả, thì Thân-Thể và Tâm-Trí cũng là Huyễn Ảo, làm sao đem Huyễn Ảo Tu-Hành Huyễn Ảo ? Nếu thực chất Huyễn Ảo là Hủy Diệt tất cả, thì Thân-Thể và Tâm-Trí cũng là Không, như vậy Ai là Người Tu-Hành để Nói sự Tu-Hành cũng như Huyễn Ảo ? Nếu Tu-Hành cũng Không, có nghĩa Chúng-sanh Không Tu-Hành, vĩnh viễn đắm mình trong cảnh Huyễn Ảo của Thế-giới Sinh Tử Luân Hồi, không hề Thấu Hiểu Chân Lý Huyễn Ảo, như vậy làm sao thoát được Tư Tưởng Ngộ Nhận ?

Con lại thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho những người sau này biết tu hành Chánh Định Như Huyễn bằng Phương-Tiện gì và Thứ-Tự nào để Vĩnh Viễn Thoát Bỏ Huyễn Ảo ?

Tác bạch rồi, Bồ-tát Phổ Hiền gieo xuống sát đất tất cả năm bộ phận của thân thể mà kính lạy Đức Thế Tôn. Bồ-tát thỉnh cầu như vậy đến ba lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm lại từ đầu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy Bồ-tát Phổ Hiền :

Tốt lắm, Thiện Nam Tử, Ông có thể vì các vị Bồ-tát và những người sau này mà hỏi Như Lai, rằng họ phải Tu-Tập Phương-Tiện và Thứ Tự của Chánh Định Như Huyễn như thế nào để Thoát Bỏ Huyễn Ảo. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ nói cho.

Bồ-tát Phổ Hiền vâng lời, hoan hỷ, cùng cả Đại Chúng yên lặng lắng nghe.

Đức Thế Tôn dạy:

Thiện Nam Tử, hết thảy Huyễn Ảo của Chúng-sinh đều phát sinh nơi Viên Giác — nơi cái Tâm Vi Diệu mà Như Lai Chứng-Ngộ, tương tự Hoa Đốm có trong Không Gian. Nhưng Hoa Đốm Huyễn Ảo thì Hủy Diệt mà Không Gian thì Không Hủy Diệt : Vô Minh Huyễn Ảo thì Hủy Diệt vì Thân-Tâm Huyễn Ảo, Huyễn Ảo Hủy Diệt mà Viên Giác Bất-Động. Đối với Huyễn Ảo mà nói Viên Giác, thì Viên Giác ấy cũng là Huyễn Ảo ; nói Viên Giác là Có thì vẫn thuộc phạm trù Huyễn Ảo, nói Viên Giác là Không thì cũng y như thế. Huyễn Ảo Hủy Diệt mới là Viên Giác Bất Động. Thế nên hết thảy Bồ Tát và những người sau này, phải Thoát Bỏ cho được mọi sự Huyễn Ảo.

Nhưng cố chấp Ý-Thức Thoát-Bỏ thì cái Ý-Thức Thoát-Bỏ này cũng phải Thoát Bỏ. Sự Thoát Bỏ cái Ý-Thức Thoát-Bỏ này cũng phải Thoát Bỏ. Và sự Thoát Bỏ cái Sự Thoát-Bỏ này cũng phải Thoát Bỏ. Không còn gì để Thoát Bỏ nữa thì mọi Sự Huyễn Ảo Hủy Diệt. Ví như người kéo cây lấy lửa, hai cây cọ xát với nhau, lửa phát thì hai cây cháy cả, cháy đến khói cũng tản, tro cũng bay : đem Huyễn Ảo Diệt-Trừ Huyễn Ảo cũng tương tự như vậy. Và Huyễn Ảo mất hết mà Sự đó không nhập vào cái Loại Kiến Thức Sai Lầm Chủ-Trương mọi sự đều mất hẳn.

Thiện Nam Tử, Biết là Huyễn Ảo thì Thoát-Bỏ Huyễn Ảo, Không làm Phương-Tiện gì khác ; Huyễn Ảo Thoát Bỏ thì Viên Giác Trong Sáng, Không có Thứ-Tự nào cả. Các vị Bồ-tát, và những người sau này, Y theo sự chỉ dẫn trên đây mà Tu-Hành mới Vĩnh Viễn Thoát-Bỏ Huyễn Ảo.

Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói nên Nói những lời chỉnh cú sau đây.

Phổ Hiền nên biết,
Vô Minh Huyễn Ảo
là có ở nơi
Diệu Tâm Viên Giác,
tương tự Hoa-Đốm
có trong Không Gian,
Hoa-Đốm Hủy Diệt
Không Gian Bất-Động ;
ở nơi Viên Giác,
Huyễn Ảo Hủy-Diệt
Viên Giác trọn vẹn,
vì lẽ Viên Giác
Bản Tính Bất-Động.
Nên các Bồ-tát
và người sau này
Thoát Bỏ cho được
mọi sự Huyễn Ảo.
Huyễn Ảo Thoát Bỏ
là như một kẻ
kéo cây ra lửa,
lửa phát cây cháy
cây cháy hết cả
lửa cũng không còn.
Viên Giác thì Không
Phương-Tiện gì cả,
và cũng Không cả
cái Sự Thứ-Tự./.