LUẬN GIẢI KINH VIÊN GIÁC – Chương 01 – Phần 03


KINH VIÊN GIÁC

CHƯƠNG 01:      VĂN THÙ

š(03)

KINH:

Thiện Nam Tử, Vô Minh là gì, là Những Sự Thác Loạn có từ Vô-thỉ đến giờ của các loại chúng sinh, Những Sự Thác Loạn tựa như Một kẻ Ngộ Nhận thì Bốn Phương Hướng biến đổi vị trí tất cả. Do đó mà ngộ nhận sự Tổ Hợp của Bốn Đại Chủng làm Tự Thân, ngộ nhận sự Nhận Thức về Sáu đối Cảnh làm Tự Tâm, khác nào mắt bịnh thì thấy Không Gian có Hoa Đốm, hay thấy Mặt Trăng có Mặt Trăng thứ hai chồng lên. Nhưng Không Gian thật không có Hoa Đốm, Hoa Đốm chỉ do người bịnh ngộ nhận : vì Sự Ngộ Nhận này mà không những Ngộ Nhận Sự Thực của Không Gian, lại còn Ngộ Nhận cả Xuất Xứ Chính Xác của Hoa Đốm, và vì như vậy mà có sự Sinh Tử Luân Hồi, có một cách không thật, nên mệnh danh là Vô Minh.

LUẬN GIẢI:

Vô Minh là gì ? Là Những Sự Thác Loạn, là xa rời sự thật, là Điên Đảo. Đó là Vô Minh có nghĩa là không nhìn thật vấn đề thực tại thực hữu hữu hạn hữu biên. Thế Gian là huyễn ảo, không thực có, chỉ là sự giả hợp nhân duyên mà chúng sanh cho là thật.

Đó là Sự Thác Loạn có từ Vô-thỉ, vì ngộ nhận mà dẫn dắt trùng trùng duyên khởi cho tới giờ, nên ngộ nhận giả cho là thật, thật cho là giả, vọng tưởng điên đảo, đảo lộn các phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc làm thay đổi vị trí tất cả nên che mờ Tánh Viên Giác.

Ngộ Nhận sự Tổ Hợp của Bốn Đại Chủng (Đất, Nước, Gió, Lửa) làm tự thân, nhưng nếu thiếu một trong Bốn Đại Chủng thì không sao gọi là thân.

 Đã biết Bốn Đại Chủng cũng từ “Không” mà huyễn có, huyễn không thật nên Bốn Đại Chủng cũng không thật. Rồi lại chấp có Bốn Đại, có Sáu Căn, có Sáu Trần, Sáu Thức là thật. Khi 6 Căn duyên 6 Trần thành có 6 Thức, chấp nhận hay không chấp nhận cho đó là Tâm, rồi phân biệt chấp-có _ chấp-không, chấp-ngã _ chấp-pháp, duyên cảnh trần, lầm Bóng lại cho là Ảnh, như Hoa Đốm giữa Hư Không, như Trăng đáy Nước … Tất cả chỉ là Điên Đảo trong biển Tâm Viên Giác, không khác nào Mắt bệnh Nhặm thì thấy Hư Không có Hoa Đốm, hay thấy Mặt Trăng có Mặt Trăng thứ hai chồng lên. Do tự ngộ nhận các pháp nhân duyên, cho là thật là không thật, là có là không có, nên mới có sự Sinh Tử Luân Hồi, có một cách không thật, nên mệnh danh là Vô Minh.

Dòng Mật Pháp Vajra Pani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai