ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM (02)


ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

(02)

—Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm rung chuyển khắp mười phương Pháp Giới trạm nhiên. Âm thanh Đà-la-ni phủ trùm Pháp Giới không ngần mé, không có không gian thời gian, nhằm vào chánh định để phát sinh trí tuệ.

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Chư Phật chỉ cho chúng ta biết Tự Tánh Thấy cùng khắp mọi nơi ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai.

Mắt thấy sắc sinh ra xúc, gồm nội xúc và ngoại xúc. Nội xúc là ấn tượng bên trong, ngoại xúc là vật bị thấy, thức phân biệt sinh ra thích hay không thích. Mà thật ra nơi Chân tánh thì:

Thấy vô tự tánh

          Mắt thấy vô tự tánh

          Vật bị thấy vô tự tánh

          Cái biết cũng vô tự tánh

Vì các Pháp duyên sanh nên vô tự tánh, vô sanh.

Thấy như vậy là cái thấy thanh tịnh trong suốt viên dung vô ngại, tự tại, hiển chân tánh thường hằng không sinh diệt.

Bồ tát từ 05 địa trở lên mới học tổng trì môn Đà-la-ni, vì Bồ tát 05 địa là Hiện Tiền Địa, đạt được viên mãn trí tuệ, và giữ mãi bình đẳng Tánh đối với Tịnh và Bất tịnh.

Chư Phật phóng hào quang khắp mười phương Pháp Giới giảng thuyết âm thanh Đà-la-ni Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Diệu âm thuyết pháp của Đức Phật khiến các Bồ tát ở các quốc độ huân tập đến nghe Phật thuyết giảng theo thứ lớp mà thăng hoa Tâm, trang nghiêm Bồ đề tràng thanh tịnh.

Bát địa Bồ tát nơi động Tâm không động, nơi bất động Tâm không động.

Nơi hữu tình chúng sinh thì thấy hai Vô Ngã thì định Thức.

Nơi Bồ tát hành Ngũ Hoằng Thệ Nguyện thì định Tâm.

Chư Phật như nhiên nơi động_bất động định của mười phương Chư Phật.

Vô công dụng Tâm như nhiên như mặt trời, muôn đức đầy đủ, tất cả hữu tình chúng sinh kẻ ác người thiện đều được lợi. Nếu không vô công dụng thì làm sao bình đẳng mà biến khắp.

Thiện Huệ Địa nơi vô sai biệt trí đạt được thần lực viên mãn Đại Bi, Đại Trí mà thuyết pháp khắp nơi, đồng thời xét những chúng sinh đáng được cứu độ và những chúng sinh không được cứu độ, đều bí mật độ.

Pháp Vân Địa dùng Đại Tuệ là Trí Tuệ siêu việt của Chư Phật mà thẩm trừ vi tế hoặc, thuyết pháp tất cả Pháp Giới một cách bình đẳng; làm nhiêu ích khắp hữu tình giới trong vô biên tế nhất như trong Đại Định Tam Muội.

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đầy đủ lý, sự, dụng, hành, viên mãn Pháp Thân thường trụ Vô Tướng, tướng Vô Tướng như thị; tướng mười phương Chư Phật là Vô Tướng, Vô Tướng hiển tướng mười phương Chư Phật. Viên mãn quả vị Phật Địa, công đức viên mãn, mãn nguyệt. Nhập vào Pháp Giới Thể Tánh Trí. Viên dung vô ngại tự tại, vô quái ngại hằng hà sa số Phật sát quốc độ Phật.

 

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Nữ