ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM ( 01)


Ba đời mười phương Chư Phật đều do Đại Định Thủ Lăng Nghiêm mà thành Chánh Đẳng Chánh Giác.
Đại Định Thủ Lăng Nghiêm không triền, không cái, không nhập, không xuất, dùng trực Tâm mà hành đạo Bồ Đề.

Tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh nhưng do niệm bất giác mà thành chúng sinh. Ban đầu nơi Phật tánh thường hằng bất biến, thường tịch thường chiếu; Nhưng vì có căn, cảnh thì có Thức phân biệt. Không trụ nơi căn, cảnh thì Thức không phân biệt, không có niệm khởi. Thức không trụ vào đâu, Thức đồng với Tâm.
Sanh tử có từ vô thỉ vì tất cả chúng sinh vọng mà  nhận Tâm phan duyên làm tự tánh

  • 5 căn:    nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân.
    Duyên với
  • 5 trần:  sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Sanh ra:    nhãn căn, nhỉ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.

Nhãn căn    duyên sắc trần     sanh ra    nhãn thức.
Nhĩ căn    duyên thinh trần    sanh ra    nhĩ thức.
Tỷ căn     duyên hương trần    sanh ra    tỷ thức.
Thiệt căn    duyên vị trần        sanh ra    thiệt thức.
Thân căn    duyên pháp trần  sanh ra    thân thức.

5 căn phân biệt thì sinh ra Thức. 5 căn này trong sạch thì hiện lại cái Thức thể nó sáng suốṭ. Chính vì chúng ta sử dụng Ngã của Thức mãi theo đuổi sanh tử hư vọng mà không trực nhận cái Thức đồng với chân Tâm, mà phải chịu mọi đau khổ ràng buộc từ vô lượng kiếp đến nay.
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Chư Phật chỉ dạy chổ sáu căn là cội gốc của sinh tử luân hồi, cũng chính sáu căn mà diệu dụng để giải thoát và giác ngộ. Thì Thức Tâm đồng thể Chân Như.
Như chúng ta thường nghe chư Phật dạy đi ngược dòng Thủ Lăng Nghiêm hay súc bình ba lần trong kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Đi ngược lại những gì mà thế gian cho là đúng, chúng ta phải đi ngược lại thì ra khỏi cõi sinh tử chứng A-La-Hán.
Bồ Tát từ 1 địa đến 7 địa hành lục độ Ba La Mật; hành mà không hành; không thấy ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Thấy tất cả các pháp nhân duyên sanh, nên vô tự tánh vô sanh.
Bồ Tát bất động địa hành hạnh nguyện không thủ không xả các pháp. Vì thực tướng của các pháp là không, nên không thủ không xả các pháp . Thực tướng của các pháp có tướng , tướng đồng với hư không pháp giới, nhập vào thực tướng vô tướng tam muội.

Thấy như vậy là thấy được các pháp như thị. Gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , trở về Chân Tâm không ngần mé, vô cùng tận, thanh tịnh, tịch tĩnh, bất biến thường hằng nơi Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Nữ