Phật pháp khoa học

08-04-2016

Đức Mâu Ni tức Đức Tỳ Lô Giá Na từ nơi Cung Điện Lầu Các; hơn 2560 năm về trước […]

26-03-2016

PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI (02) NHÂN DUYÊN PHÁP GIỚI Vô Ngã tức Đại Bi. Hữu tình chúng sinh sanh tử […]

26-03-2016

PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI (01) SỰ-LÝ _ LÝ-SỰ   VIÊN DUNG VÔ NGẠI Khi nói về cảnh giới các cảnh cõi […]