TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02: TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG 

TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02:
_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT 
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ

VIỆT DỊCH: GIẢI MINH 
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT  
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 63_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRIỆT NGỘ PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ VÔ TƯỚNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 63_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRIỆT NGỘ PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ VÔ TƯỚNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 62_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NIẾT BÀN TỰ TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 62_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NIẾT BÀN TỰ TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

 

KỲ 61_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: SÁNG TỎ HẠNH NGUYỆN HÀNH GIẢ MẬT TÔNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 61_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
SÁNG TỎ HẠNH NGUYỆN HÀNH GIẢ MẬT TÔNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 57_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT PHÁP VÀ KHOA HỌC_NHÂN DUYÊN_


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 57_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT PHÁP VÀ KHOA HỌC_NHÂN DUYÊN_

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 56_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_HÀNH BỒ ĐỀ HẠNH


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 56_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_HÀNH BỒ ĐỀ HẠNH

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 55_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: KINH PHÁP CÚ_PHẨM A-LA-HÁN


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 55_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
KINH PHÁP CÚ _ PHẨM A-LA-HÁN

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 54_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: KINH PHÁP CÚ – PHẨM TÂM


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 54_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
KINH PHÁP CÚ – PHẨM TÂM

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện