KỲ 32_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_ KỲ 32 :
THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 31_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THÔNG TRIỆT NHÂN QUẢ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_KỲ 31:
THÔNG TRIỆT NHÂN QUẢ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 30_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CAM LỒ VI DIỆU PHÁP


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 30_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CAM LỒ VI DIỆU PHÁP

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 29_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: THÔNG TRIỆT CHÂN TÂM VÔ TƯỚNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 29_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
THÔNG TRIỆT CHÂN TÂM VÔ TƯỚNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP – NHẬT PHƯỢNG Thực Hiện

KỲ 28_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 28_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 27_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHÂN NHƯ BẤT BIẾN THƯỜNG HẰNG


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 27_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:

CHÂN NHƯ BẤT BIẾN THƯỜNG HẰNG

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện