KỲ 68_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: DUY THỨC TRIẾT HỌC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_KỲ 68:
DUY THỨC TRIẾT HỌC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 67_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : MẬT TÔNG_TÂM THỨC NHẤT NHƯ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM _KỲ 67:
MẬT TÔNG: TÂM THỨC NHẤT NHƯ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 42_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHUYỂN THỨC THÀNH TRÍ (LẦN 02)


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 42_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
CHUYỂN THỨC THÀNH TRÍ (LẦN 02)

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 41_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT TRÍ – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 41_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHẬT TRÍ – BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 40_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ KHAI THỊ TRỰC NGỘ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 40_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ KHAI THỊ TRỰC NGỘ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN – BỔN GIÁC VÔ DUYÊN GIÁC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN – BỔN GIÁC VÔ DUYÊN GIÁC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện

KỲ 38_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRIỆT NGỘ NỘI CHỨNG HỆ THỐNG KINH LĂNG GIÀ – PHẦN 01


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 38_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRIỆT NGỘ NỘI CHỨNG HỆ THỐNG KINH LĂNG GIÀ – PHẦN 01

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện

 

KỲ 37_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRỰC NGỘ ĐỒNG ĐẲNG GIÁC THA _ TỰ GIÁC


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 37_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
TRỰC NGỘ ĐỒNG ĐẲNG GIÁC THA _ TỰ GIÁC

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện