PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI (02) _ NHÂN DUYÊN PHÁP GIỚI


PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI (02)

NHÂN DUYÊN PHÁP GIỚI

Vô Ngã tức Đại Bi.
Hữu tình chúng sinh sanh tử luân hồi miên trường trong chính tự Tâm mình là do Ngã Chấp. Do thấy có Ta Ngã nên sinh ra Ái, Ái tiếp tục Thủ rồi Hữu, mới khởi lên Tham, Sân, Si.
Dùng tri kiến Phật chiếu soi thì Ta Ngã do huyễn nhân duyên 04 Đại hợp thành, tất cả vạn Pháp cũng đồng như thế; trùng trùng trong một Pháp Giới Tánh bình đẳng duyên khởi, thì làm gì có Tham, Sân, Si; vì chẳng có Năng, cũng chẳng có Sở.
Khi Chấp Ngã hết thì Đại Bi Tâm hiển lộ không bờ bến, vì thế Vô Ngã chính là Đại Bi.
Vật lý gia David Bohm, đồng sự của Einstein và bạn của Krishnamurti, đã ví Ngã như nguyên tử (atom). Đúng hơn Bohm ví nguyên tử như “người suy tưởng” (thinker).
Nên biết rằng nguyên tử không phải là một thực thể. Đó là một danh xưng của một xuất hiện tánh khi hội đủ một số điều kiện. Sự dính kết các hạt âm điện tử, dương điện tử, và trung hòa tử lại với nhau để tạo thành nguyên tử cần đến một số năng lượng liên kết (binding energy) rất lớn.
“Người suy tưởng” giống như nguyên tử đang sử dụng năng lượng liên kết ra công sức dính kết các hạt lại với nhau. Chính nguồn năng lượng này đã phát sinh, bảo tồn “người suy tưởng” (tức nguyên tử), duy trì nơi “người suy tưởng” cái ảo tưởng rằng mình là một hiện thực bền vững, tối giản, và độc lập riêng biệt. Cái dụng của năng lượng liên kết như vậy là bị kiềm chế hạn định trong sự chấp trì một ảo tưởng và chủ trì một kiến thức hư tưởng. Nó nuôi dưỡng phiền não tạng là chướng hoặc do vô minh tập khí, tập quán, và tập tục ung đúc hợp thành. Tư tưởng của “người suy tưởng” ví như cái nhìn bị vật chất ngăn bít tù hãm trong một khung tâm ba thứ nguyên (3-dimensional mind).
Khi nguyên tử phân tán vỡ nát trong máy gia tốc hạt nhân (atomic accelerator), thời vô số năng lượng liên kết bị kiềm chế bấy lâu được giải tỏa. Cũng vậy, nhờ “Phát Tâm rộng lớn như hư không giới, khởi Tâm vô ngại, bỏ tất cả cõi, rời tất cả chấp, Tâm Vô Ngại đi trong tất cả Pháp Vô Ngại, Tâm Vô Ngại vào khắp tất cả thập phương, Tâm Thanh Tịnh vào cảnh giới của Nhất Thiết Trí”, “người suy tưởng” bị tiêu diệt, Ngã Chấp hoàn toàn tan vỡ. Năng lượng được giải tỏa chính là lực Đại Từ Bi, Viên Dung Vô Ngại, có vô hạn thứ nguyên (infinite dimensionality), là căn nhân của hiện khởi trong sự giác ngộ của Phật. Đó là một thứ năng lực điện quang khai hiển “trí huệ của Đức Như Lai, vô lượng vô ngại, có thể lợi ích khắp tất cả chúng sanh, đầy đủ ở trong thân chúng sanh. Chỉ vì hàng phàm phu vọng tưởng chấp trước nên chẳng biết chẳng hay, chẳng được lợi ích”.
Bohm và Krishnamurti gọi thí nghiệm nghiền nát nguyên tử là “tỉnh thức” (awareness). Quá trình phá nát Ngã Chấp dẫn Thức trực tiếp cảm giác năng lượng điện quang được giải tỏa và thực chứng bản Tánh của vũ trụ (pháp giới) là Biển Đại Bi, biển rộng lớn vô biên tràn đầy vô lượng năng lực tình thương. Theo thuật ngữ Hoa Nghiêm, Tâm bình đẳng nơi tất cả Thân chúng sanh và nơi tất cả Pháp được gọi là mầm giống của hỗ nhập và là bản tánh hỗ tức của Pháp Giới.

Tham khảo:   Luận Giải Trung Luận Tánh Khởi và Duyên Khởi
                        Tác giả: Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

Đăng bài chuyển tải:
Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử đời chữ Nhật
Nhật Hiệp