MẬT PHÁP DIỆU PHÁP: CHÚ ĐẠI BI _ PHẦN 01: KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI _


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
KIM CANG A-XÀ-LÊ
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện

MẬT PHÁP DIỆU PHÁP:   CHÚ ĐẠI BI
 _ PHẦN 01: KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI _

(MẬT TẠNG)

PHÁP ÂM (Song Ngữ Anh-Việt): KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 01 – VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT


ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE
VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION

DHARMA SOUNDS (Bilingualism: English-Vietnamese):
COMPLETE ENLIGHTENMENT SÙTRA _ CHAPTER 01 : MANJUSRI BODHI SATTVA

PHÁP ÂM (Song Ngữ Anh-Việt):
KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 01 – VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

TRANSLATOR : NHAT LOAN
SPEAKER : NHAT NGAN (english) – NHAT AN (vietnamese)

PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 02 _ PHỔ HIỀN BỒ TÁT


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT 

PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 02 _ PHỔ HIỀN BỒ TÁT