LUẬN GIẢI KINH VIÊN GIÁC – Chương 01 – Phần 04


KINH VIÊN GIÁC

CHƯƠNG 01:       VĂN THÙ

š(04)

KINH:

Thiện Nam Tử, Vô Minh như vậy là Không Phải Có Thật, y như nhân vật trong Mộng, Mộng thì thấy là Có mà Tỉnh thì biết là Không — Không đây là như Hoa Đốm mất đi trong Không Gian, thì không thể nói Không Gian có Cái Vị Trí Biến Mất, vì lẽ Không Gian vốn Không có Cái Vị Trí Sinh Ra. Trong sự Không-Sinh Không-Mất như vậy, các loại chúng sinh Thấy lầm Có-Sinh Có-Mất, nên gọi là Sinh Tử Luân Hồi ; còn Việc làm căn bản sơ khởi của Chư vị Như Lai là Tu theo Viên Giác : Biết là Hoa Đốm thì Biết Sinh Tử Luân Hồi là Không — Không , không phải làm cho không đi mới Không, mà là Thực Chất vốn Không. Biết là Hoa Đốm, Cái Biết ấy cũng là Không ; Cái Biết cũng là Không như vậy cũng chỉ là Sắc Thái Hoa Đốm ; và như thế thì cũng không thể nói rằng Không Biết Gì Cả : Có và Không đều loại bỏ thì gọi là Thích Hợp với Tuệ Giác Trong Sáng. Tuệ Giác Trong Sáng là vì Bản Thể vốn như Không Gian, Vĩnh Viễn Bất Động, nghĩa là Như-Lai-Tạng Không Có Sự Sinh Ra và Sự Mất Đi, Không có Cái Thấy Biết phản ảnh Sự Sinh Ra và Sự Mất Đi, mà là Bản Thể Vũ Trụ vốn Tuyệt Đối, Trọn Vẹn và Phổ Biến.

Như thế đó là Việc Làm Căn Bản Sơ Khởi Của Như Lai. Bồ-tát y theo căn bản ấy mà Ở trong Đại-Thừa Phát-tâm Trong Suốt. Và Những người thời kỳ cuối cùng y cứ căn bản ấy mà tu hành thì Không Sa vào Kiến Thức Sai Lầm.

LUẬN GIẢI:

Do xa rời Bản Tâm Viên Giác nên nói Vô Minh. Vì trong Bản Giác Tánh không có Vô Minh. Chỉ do nhận lầm Căn, Trần, Thức, Uẩn làm Tâm, Tâm phân biệt chấp Ngã vọng Thức nên có Sanh Diệt, có Sanh Tử Luân Hồi tạm giả gọi là Vô Minh. Dụ Vô Minh chỉ như cảnh Mộng, khi còn Mộng thì có cảnh Mộng, tỉnh dậy thì Mộng đâu còn. Cho nên Vô Minh không thực thể chỉ là hư vọng giả danh không thực.

Không thực có nơi Tánh Viên Giác chứ không phải hiện tượng Vô Minh đó không có.

Vì các Pháp có và không đều do duyên giả hợp mà huyễn-có _ huyễn-không.
Khi huyễn-có thì chúng chỉ như Hoa Đốm trong Hư Không.
Khi huyễn-không, không phải là “Không” của có và không, mà “Không” đây tức là Tự Tánh Thanh Tịnh, thấy biết như thật hết tất cả ba thời Quá khứ, Hiện tại và Vị lai nhưng không đắm không chấp cũng không dừng trụ lại bất cứ Pháp nào.

Vì Chân Tánh chúng đều Trong Suốt, ví như Chân Không Nội Nguyên Tử nên tất cả đều là Viên Giác.

Dòng Mật Pháp Vajra Pani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai

LUẬN GIẢI KINH VIÊN GIÁC – Chương 01 – Phần 03


KINH VIÊN GIÁC

CHƯƠNG 01:      VĂN THÙ

š(03)

KINH:

Thiện Nam Tử, Vô Minh là gì, là Những Sự Thác Loạn có từ Vô-thỉ đến giờ của các loại chúng sinh, Những Sự Thác Loạn tựa như Một kẻ Ngộ Nhận thì Bốn Phương Hướng biến đổi vị trí tất cả. Do đó mà ngộ nhận sự Tổ Hợp của Bốn Đại Chủng làm Tự Thân, ngộ nhận sự Nhận Thức về Sáu đối Cảnh làm Tự Tâm, khác nào mắt bịnh thì thấy Không Gian có Hoa Đốm, hay thấy Mặt Trăng có Mặt Trăng thứ hai chồng lên. Nhưng Không Gian thật không có Hoa Đốm, Hoa Đốm chỉ do người bịnh ngộ nhận : vì Sự Ngộ Nhận này mà không những Ngộ Nhận Sự Thực của Không Gian, lại còn Ngộ Nhận cả Xuất Xứ Chính Xác của Hoa Đốm, và vì như vậy mà có sự Sinh Tử Luân Hồi, có một cách không thật, nên mệnh danh là Vô Minh.

LUẬN GIẢI:

Vô Minh là gì ? Là Những Sự Thác Loạn, là xa rời sự thật, là Điên Đảo. Đó là Vô Minh có nghĩa là không nhìn thật vấn đề thực tại thực hữu hữu hạn hữu biên. Thế Gian là huyễn ảo, không thực có, chỉ là sự giả hợp nhân duyên mà chúng sanh cho là thật.

Đó là Sự Thác Loạn có từ Vô-thỉ, vì ngộ nhận mà dẫn dắt trùng trùng duyên khởi cho tới giờ, nên ngộ nhận giả cho là thật, thật cho là giả, vọng tưởng điên đảo, đảo lộn các phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc làm thay đổi vị trí tất cả nên che mờ Tánh Viên Giác.

Ngộ Nhận sự Tổ Hợp của Bốn Đại Chủng (Đất, Nước, Gió, Lửa) làm tự thân, nhưng nếu thiếu một trong Bốn Đại Chủng thì không sao gọi là thân.

 Đã biết Bốn Đại Chủng cũng từ “Không” mà huyễn có, huyễn không thật nên Bốn Đại Chủng cũng không thật. Rồi lại chấp có Bốn Đại, có Sáu Căn, có Sáu Trần, Sáu Thức là thật. Khi 6 Căn duyên 6 Trần thành có 6 Thức, chấp nhận hay không chấp nhận cho đó là Tâm, rồi phân biệt chấp-có _ chấp-không, chấp-ngã _ chấp-pháp, duyên cảnh trần, lầm Bóng lại cho là Ảnh, như Hoa Đốm giữa Hư Không, như Trăng đáy Nước … Tất cả chỉ là Điên Đảo trong biển Tâm Viên Giác, không khác nào Mắt bệnh Nhặm thì thấy Hư Không có Hoa Đốm, hay thấy Mặt Trăng có Mặt Trăng thứ hai chồng lên. Do tự ngộ nhận các pháp nhân duyên, cho là thật là không thật, là có là không có, nên mới có sự Sinh Tử Luân Hồi, có một cách không thật, nên mệnh danh là Vô Minh.

Dòng Mật Pháp Vajra Pani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai

LUẬN GIẢI KINH VIÊN GIÁC – Chương 01 – Phần 02


KINH VIÊN GIÁC

CHƯƠNG 01 :    VĂN THÙ

(02)

KINH:

Đức Thế-Tôn dạy:

Thiện Nam Tử, Đức Pháp Vương Vô Thượng có Pháp Đại TổngTrì danh hiệu là Viên Giác, tuôn ra Tất cả các Pháp Trong Sáng là Chân-Như, Bồ-Đề, Niết-Bàn và Ba-La-Mật, để dạy cho các vị Bồ-tát. Việc làm căn bản sơ khởi của Chư vị Như Lai là Y theo Viên Giác — Y theo Tuệ Giác Trong Suốt và Chiếu Soi trọn vẹn ấy mà diệt trừ Vô Minh một cách vĩnh viễn, mới Thành Đạt Tuệ Giác Phật Đà.

LUẬN GIẢI:

Đức Thế-Tôn dạy:
Như Lai có pháp Đại Tổng Trì Đà-La-Ni hiệu là Viên Giác, tuôn ra Tất cả các pháp Trong Sáng là Chân-Như, Bồ-Đề, Niết-Bàn và Ba-La-Mật, nghĩa là từ Chân Tánh thanh tịnh Viên Giác nhiếp thâu tất cả các pháp, có mà không thực có, không mà không thực không. Bởi Viên Giác đích thị là Viên Giác. Nên y theo Viên Giác mà diệt trừ Vô Minh một cách vĩnh viễn, mới Thành Đạt Tuệ Giác Phật Đà. Vì Vô Minh không thực có trong bản tính Viên Giác, chúng chỉ là huyễn cảnh của Tự Tâm Viên Giác.

Chỉ do ngộ nhận của 6 Căn duyên 6 Trần thành 6 Thức, lấy Thức đó làm Tâm, Tâm của chấp ngã phân biệt nên tạm nói là Vô Minh, nên muốn có Tuệ Giác Phật Đà chỉ chuyển đổi nhận thức mà hành theo bản Tâm Viên Giác thì đâu còn gọi là Vô Minh hay không Vô Minh, đâu còn nói là Viên Giác nữa.

Vì đích thị nó là vậy, Chân Thật Bản Thể Viên Giác vô duyên Từ, vô duyên Bi, vô duyên Hỷ, vô duyên Xã với vô lượng tâm tứ loài sanh.

 

Dòng Mật Pháp Vajra Pani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai

LUẬN GIẢI KINH VIÊN GIÁC – Chương 01 – Phần 01


CHƯƠNG 01   :    VĂN THÙ

KINH:

Lúc ấy Bồ-tát Văn Thù ở trong Đại Chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lạy ngang chân Đức Thế Tôn, theo chiều bên phải của Ngài đi quanh Ngài ba vòng, rồi quỳ thẳng, chắp tay mà tác bạch:

Thưa Đức Thế-Tôn lòng thương cao cả, con xin Ngài vì các vị đến dự Pháp Hội này mà nói về Việc làm căn bản sơ khởi của Đức Thế-Tôn là thế nào ? Lại nói về các vị Bồ-tát ở trong Đại-Thừa Phát Tâm như thế nào mới Trong Suốt, Tách rời bệnh hoạn ? Và thời kỳ cuối cùng, những người cầu Pháp Đại Thừa phải như thế nào mới khỏi sa vào kiến thức sai lầm ?

Tác bạch rồi, Bồ-tát Văn Thù gieo xuống sát đất tất cả năm bộ phận của thân thể mà kính lạy Đức Thế-Tôn. Bồ-tát thỉnh cầu như vậy đến ba lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm lại từ đầu.

Bấy giờ Đức Thế-Tôn dạy Bồ-tát Văn Thù:

Tốt lắm, Thiện Nam Tử, Ông có thể vì các vị Bồ-tát mà hỏi đến Việc làm căn bản sơ khởi của Như Lai, lại vì những người cầu Pháp Đại Thừa trong thời kỳ cuối cùng mà hỏi làm cách nào để được Sự Trú Ở Chính Xác, Không Sa vào Kiến Thức Sai Lầm. Ông hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho.

Bồ-tát Văn Thù vâng lời, hoan hỷ, cùng cả Đại Chúng yên lặng lắng nghe.

LUẬN GIẢI:

Phần đầu Kinh Viên Giác là Ngài Văn Thù đại diện tác bạch với Đức Thế-Tôn. Ngài Văn Thù lại đại diện về trí tuệ cũng là đại diện cho tất cả các vị đến dự Pháp Hội này.

Thể hiện tâm mong cầu và lòng tôn kính của mình, Ngài đem đỉnh đầu lạy ngang chân Đức Thế-Tôn theo chiều bên phải và đi quanh Đức Thế-Tôn ba vòng, cũng là biểu hiện sức định của Ngài Văn Thù cùng ba thời Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai nhưng vẫn trong Tâm Đại Giác Đại Định. Vì muốn cho các vị Bồ-tát và chúng sinh nhập vào Kho Tàng Chánh-Định của Đức Thế-Tôn, Ngài đã tác bạch:

_ Việc làm căn bản sơ khởi của Đức Thế-Tôn là thế nào ?

Nghĩa là muốn thành tựu sự hòa nhập như Đức Thế-Tôn thì những việc căn bản cần phải thực hiện và thực hiện như thế nào ?

_ Còn đối với các vị Bồ-tát ở trong Đại-Thừa Phát Tâm như thế nào mới Trong Suốt, tách rời bệnh hoạn ? Và thời kỳ cuối cùng, những người cầu Pháp Đại Thừa phải như thế nào mới khỏi sa vào kiến thức sai lầm ?

Tất cả đều y theo Viên Giác. Bởi Viên Giác là trong suốt, thanh tịnh thường hằng ba thời không hư hoại.

Bản tính Viên Giác không đắm chấp, không phân biệt, lìa trần cấu; nhiếp thâu hết thảy vạn vật muôn loài, nhưng không cấu nhiễm, cũng không tăng không giảm.

Tất cả chỉ là cảnh mộng của Bản Tính Viên Giác Chân Như. Các Pháp theo duyên mà phân biệt Có và Không, bởi thật tướng các Pháp là Vô Tướng, chúng đều do duyên giả hợp mà sanh nên chúng không thực có. Mà duyên cũng vô tự tánh nên Vô Sanh. Chính duyên là chỗ cho các Pháp ẩn-hiện, có-không cũng đã Vô Sanh thì sao có thể nói các Pháp là thật ? Nên các Pháp trần chỉ là giả huyễn, khi giả huyễn không còn thì còn lại Tuệ Giác thấy biết như thật ba thời Quá khứ, Hiện tại, Vị lai không còn hạn cuộc bởi căn, trần, thức, uẩn, …

Thường quán chiếu như vậy thì những người cầu Pháp Đại Thừa thời kỳ cuối không sa vào Kiến Thức Sai Lầm.

 

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai