KỲ 28_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 28_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM:
PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện